ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/21/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2006-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Treść:

Uchwała Nr V/21/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art.168 ust.2 pkt 3, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 1.533.500 zł

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 515.000 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich o kwotę 515.000 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 515.000 zł
2) w dziale 630 Turystyka o kwotę 457.500 zł
rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 457.500 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 457.500 zł
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 561.000 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 561.000 zł
§ 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 561.000 zł

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 584.944 zł

1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.700 zł
rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 13.700 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 8.850 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.850 zł
2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód o kwotę 569.444 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 569.444 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 zł
§ 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 369.444 zł
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.800 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.800 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.800 zł

§ 2

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 1.957.520 zł

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 650.000 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich o kwotę 650.000 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont Letnickiego Majątku
Artystycznego –środki z Odnowy Wsi) o kwotę 515.000 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont Letnickiego Majątku
Artystycznego – udział własny) o kwotę 135.000 zł
2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000 zł
rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł
3) w dziale 630 Turystyka o kwotę 610.000 zł
rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 610.000 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zaspokojenie potrzeb
w zakresie turystyki poprzez rozbudowę zbiornika wodnego w Świdnicy
-ZPORR) o kwotę 457.500 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zaspokojenie potrzeb
w zakresie turystyki poprzez rozbudowę zbiornika wodnego w Świdnicy
-udział własny) o kwotę 152.500 zł
4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł
5) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2.000 zł
rozdziale 75022 Rady gmin o kwotę 2.000 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł
6) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.100 zł
a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 650 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 650 zł
b) rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 2.100 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (założenie systemu
monitoringu w szkole) o kwotę 2.100 zł
c) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.625 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 125 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup autobusu)
o kwotę 1.500 zł
d) rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 725 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 135 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 590 zł
7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.500 zł
rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 2.500 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.500 zł
8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 676.000 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 676.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (uporządkowanie gospodarki
osadowej na oczyszczalni ścieków w Drzonowie i Radomii) o kwotę 16.000 zł
§ 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci sanitarnej dla
miejscowości Buchałów– Norweski Mechanizm Finansowy) o kwotę 561.000 zł
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci sanitarnej dla
miejscowości Buchałów –udział własny) o kwotę 99.000 zł
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.420 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 9.420 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.420 zł
w tym: (RS Buchałów – 750zł, RS Drzonów – 600zł, RS Lipno – 200zł,
RS Grabowiec- 1.000zł, RS Koźla- 670zł, RS Letnica – 1.000 zł,
RS Piaski – 600zł, RS Radomia- 1.100zł, RS Świdnica -3.500zł)

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 727.020 zł

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 56.000 zł
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 56.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż reduktora
ciśnienia –Koźla-6.000zł, modernizacja sieci wodociągowej – Świdnica
-40.000zł) o kwotę 46.000 zł
2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 9.000 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 9.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie pętli autobusowej
w Letnicy) o kwotę 9.000 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 140.320 zł
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 140.320 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Koźla) o kwotę 320 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana systemu ogrzewania
w Zespole Szkół w Świdnicy) o kwotę 140.000 zł
4) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł
rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.700 zł
a) rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.100 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.100 zł
b) rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 25.600 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.600 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19.790 zł
w tym: (RS Buchałów -750zł, RS Drzonów- 600zł, RS Lipno- 200zł,
RS Grabowiec – 1.000zł, RS Koźla- 350zł, RS Letnica – 1.000zł,
RS Piaski- 600zł, RS Radomia- 400zł, RS Świdnica- 2.000zł)
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 210 zł
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 486.500 zł
a) rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 460.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie przyłączy
kanalizacyjnych w Świdnicy) o kwotę 460.000 zł
b) rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dobudowa nowych
punktów świetlnych na terenie Gminy, w tym środki RS Świdnica-1.500zł)
o kwotę 26.500 zł
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.800 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.800 zł
8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 700 zł
rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 700 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Radomia) o kwotę 700 zł

§ 3

1. Budżet po zmianach wynosi:
- plan dochodów 14.362.269 zł
- plan wydatków 15.678.316 zł
- deficyt budżetowy wynosi 1.316.047 zł i zostanie pokryty pożyczkami.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „”Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu-2006 rok”
otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Wykaz inwestycji Gminy Świdnica finansowanych z udziałem
środków budżetowych – jednostki Urzędu Gminy w 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie
w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata
2006 - 2011” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych
i Funduszu Spójności na 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-22 13:28:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-22 13:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-09-22 13:28:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
735 raz(y)