Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

I/3/04

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-02-12

Data podjęcia/podpisania: 2004-02-12

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica w zakresie trasy przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia

Treść:

UCHWAŁA Nr 1/3/04
Rady Gminy w Świdnicy
z dnia 12 lutego 2004r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica w zakresie trasy przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I Przepisy ogólne
§1
1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica w zakresie trasy
gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia zwany dalej planem.
2.      Plan obejmuje obszar korytarza gazociągu o szerokości od 30 m do 35 m i powierzchni ok. 61,8 ha,
w granicach wykazanych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały. Długość projektowanego
gazoci
ągu w granicach gminy wynosi ok. 20 919 m.
3.      Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
 
1)      rysunek   planu   będący   załącznikiem   graficznym,   w   skali   1:1000,   stanowią   go   arkusze
ponumerowane od Nr-u1 do Nr-u 36,
2)      wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica,
będący załącznikiem graficznym, stanowi go arkusz nr 37,
3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zada
ń własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
 
DZIAŁ II
Ustalenia planu
 
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§2.
Wyznacza się obszary, o symbolach na rysunku planu:
1. Ls,TG - tereny  leśne z trasą przebiegu  gazociągu wysokiego  i  średniego ciśnienia  oraz urządzeniami towarzyszącymi.
1)       Ustala się docelowy pas wylesienia gruntów leśnych szerokości 4 m, po dwa metry z obu stron
osi gazoci
ągu i czasowy pas wylesienia na etapie budowy o szerokości 10 m, który będzie
stanowić korytarz techniczny przebiegu gazociągu,
2)       Ustala się szerokość strefy kontrolowanej 8 m, której linia środkowa pokrywa się z osią
gazociągu. W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej jest uprawniony do zapobiegania
działalności w zakresie  prowadzenia  robót ziemnych,  poruszania  się  ciężkim  sprzętem,
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację sieci.
3)   Należy zapewnić swobodny dojazd do sieci infrastruktury technicznej oraz przemieszczania się
wzdłuż tych sieci.
4)   Obowiązuje zakaz zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów w obrębie strefy trwałego
wylesienia, o szerokości 4 m.
5)       Dopuszcza się lokowanie docelowej trasy gazociągu w obrębie granic wyznaczonych na
rysunku planu jako obszar objęty opracowaniem planu.
6)   Dopuszcza się wykorzystanie strefy trwałego wylesienia do celów komunikacyjnych służb
leśnych oraz jako leśne pasy pożarowe.
7)   Dopuszcza   się   możliwość   sytuowania   wzdłuż   gazociągu   innych   urządzeń   związanych
z funkcjonowaniem tego gazoci
ągu.
8)       Dopuszcza  się  lokalizację wzdłuż  gazociągu  kabla  teletransmisyjnego  do  celów  obsługi
gazociągu.
2.  TG1 -teren stacji redukcyjnej gazu.
1) Teren należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz dzikiej zwierzyny.
3.  R,TG - tereny rolne z trasą przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia;
1)      Należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu tj. grunty orne.
2)  Nakazuje się oznaczyć trwale na powierzchni terenu trasę przebiegu gazociągu.
3)  W  trakcie  ziemnych   prac  budowlanych   i   po   ich   zakończeniu   należy   składować  oraz
zagospodarować powtórnie humus i wierzchnią warstw gleby.
4) Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew i krzewów w pasie 4 m tj. po dwa metry z obu
stron osi gazociągu.
4.  TE - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne;
1) Pozostawia   się   w   dotychczasowym   przebiegu,   z   wyznaczonymi,   istniejącymi   strefami ochronnymi.
5.      TTn - istniejące napowietrzne sieci telekomunikacji, pozostają bez zmian.
6.      TT - istniejące podziemne sieci telekomunikacji, pozostają bez zmian.
7.      KK - tereny kolejowe - przebieg istniejącej linii kolejowej pozostaje bez zmian.
8.      KZk - publiczne drogi zbiorcze - krajowe.
9.      KZw - publiczne drogi zbiorcze - wojewódzkie.
 
10.       KLp - publiczne drogi lokalne - powiatowe.
11.       KDg - publiczne drogi dojazdowe - gminne.
12.       Kw - drogi wewnętrzne.
13.       Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
wyznaczono na rysunku planu. Dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonych linii w zakresie korytarza technicznego gazociągu, wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§3.
1.     Tereny w granicach objętych opracowaniem planu pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
2.     Na obszarach leśnych inwestycję należy prowadzić w jak największym stopniu w obrębie dróg
leśnych.
3.  Przejście siecią gazową przez drogi należy wykonać w technologii przecisku lub przewiertu
sterowanego, bez wykopów.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§4.
1.W trakcie realizacji zamierzenia oraz eksploatacji gazociągu należy przestrzegać zasad gospodarowania w Obszarach Chronionego Krajobrazu, a w szczególności dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz obszarów wodno-błotnych.
§5.
1. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć raport oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§6.
1. W trakcie realizacji inwestycji, należy na całej jej trasie zapewnić nadzór archeologiczny, a w przypadku odsłonięcia obiektów lub warstw kulturowych badania ratownicze, w ramach prowadzonych prac. Na powyższe prace należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej
§7.
1. Przestrzeń publiczną pozostawia się bez zmian.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§8.
1.      Ustala się maksymalną powierzchnię działki wydzielanej pod stację redukcyjną gazu 400 m2.
2.      Odstępuje się od  ustaleń  linii zabudowy,  wielkości  powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu ze względu na wprowadzony zakaz zabudowy w obszarze objętym planem.
Rozdział 7
Tereny lub obiekty podlegających ochronie
§9.
1. Zasady ochrony terenów i obiektów ustalono w par. od 2do 9 niniejszej uchwały.
Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§10.
1.      Nie przewiduje się dodatkowych podziałów i scaleń gruntów za wyjątkiem gruntów objętych
wydzieleniem terenu pod projektowaną stacją redukcyjną gazu.
2.      Dopuszcza się wydzielenie w ramach planu urządzenia lasu terenów leśnych objętych długoletnią
dzierżawą na cele prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§11.
1.      Pozostawia   się   istniejące   drogi   publiczne   w   dotychczasowych   liniach   rozgraniczających
wykazanych na rysunku planu.
2.      Pozostawia   się   dotychczasowe   przebiegi   istniejących   sieci   infrastruktury   technicznej   wraz
z korytarzami ochronnymi, kt
óre wykazano na rysunku planu.
3.      Przejścia poprzeczne pod drogami należy wykonać na warunkach i po uzgodnieniu z zarządcą
drogi. Dopuszcza się przejścia przez drogi gruntowe w systemie wykopu otwartego.
4.      Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na
warunkach i w uzgodnieniu z zarz
ądcami poszczególnych sieci.
5.      Dopuszcza się prowadzenie wzdłuż gazociągu kabla teletransmisyjnego do obsługi gazociągu.
Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu
§12.
1. Ustala się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów objętych planem, za wyjątkiem gruntów leśnych objętych długoterminową dzierżawą zgodnie z przepisami ustawy o lasach, gdzie obowiązują ustalenia § 2 ust. 1, 2 i 3.
Rozdział 11
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
§13.
1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów zawierają §2-§ 15 niniejszej uchwały.
Rozdział 12
Stawki procentowe
§14.
Ustala się 0%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§15.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§16.
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-23 13:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-23 13:07:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
916 raz(y)