ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Specjalista ds. promocji i rozwoju stref inwestycyjnych" M*
Nr aktu prawnego
0050.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty dotacji na rok 2021 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.18.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.17.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie kontroli przewozów szkolnych w placówkach oświatowych z terenu gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021
Nr aktu prawnego
0050.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.7.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji