ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/16/05Drukuj informacjęAkt prawny: III/16/05

Szczegóły informacji

III/16/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2005-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorsko - budowlane w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej w Koźli – Kościół Filialny w Letnicy p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Treść:

Uchwała Nr III/16/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 kwietnia 2005r.

w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorsko - budowlane w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej w Koźli – Kościół Filialny w Letnicy p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 77, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
 § 1
Rada Gminy w Świdnicy udziela dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorsko – budowlane w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej w Koźli – Kościół Filialny
p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków – na skutek wniosku złożonego przez Proboszcza Parafii.
§ 2
1. Dotacja, o której mowa w § 1 jest udzielana w wysokości 3.000 złotych słownie: trzy tysiące złotych.
2. Udzielenie dotacji następuje ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na 2005 rok, po przeprowadzeniu wszystkich prac konserwatorsko - budowlanych określonych w pozwoleniu wydanym przez konserwatora zabytków.
§ 3
1. Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć Parafia w przypadku posiadania tytułu prawnego do zabytku wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, zwana dalej „Wnioskodawcą”.
2. Wniosek o udzielenie dotacji Wnioskodawca może złożyć na prace lub roboty, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku.
3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wnioskodawca do wniosku dołącza:
  1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 
  4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.
5. Jeżeli przeprowadzenie prac wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:
  1) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób przeprowadzenia planowanych przy zabytku prac,
  2) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.
§ 4
1. Warunkiem udzielenia dotacji przez gminę jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy Świdnica z Proboszczem Parafii.
2. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać w szczególności:
  1) zakres wykonanych prac i termin ich realizacji,
  2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
  3) tryb kontroli wykonania umowy,
  4) sposób rozliczenia dotacji,
  5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 5
1. Przekazanie dotacji nastąpi w całości – po zakończeniu prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.
2. Warunkiem przekazania dotacji przez Gminę jest przedłożone przez Proboszcza Parafii następujących dokumentów:
  1) oryginały rachunków i faktur,
  2) uwierzytelnione kopie rachunków lub faktur,
  3) wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 1, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków,
  4) protokołu odbioru robót lub prac.
3. Gmina zwraca niezwłocznie Parafii dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, po opatrzeniu pieczęcią o treści „sfinansowano ze środków budżetu gminy Świdnica”.
§ 6
1. Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Koźli jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
2. Udzielona dotacja niewykorzystana lub wykorzystana na cel niezgodny z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Świdnica w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Świdnica przeprowadza kontrolę w zakresie objętym umową.
4. Kontrola może być przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Świdnica.
5. Zwrot dotacji w przypadkach określonych w ust. 1 następuje wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica
 
   
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-02 11:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-02 11:26:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-05-02 11:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony