ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/9/05Drukuj informacjęAkt prawny: II/9/05

Szczegóły informacji

II/9/05

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-03-03

Data podjęcia/podpisania: 2005-03-03

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.

Utracił moc przez:

XIX/117/12

Treść:

UCHWAŁA Nr II/9/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 3 marca 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie  ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

uchwala  się,  co  następuje :
§ 1
W uchwale Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów wprowadza się następujące zmiany:
1.Paragraf 1 pkt 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Rada Gminy Świdnica ustala:
a) zasady przyznawania gminnego stypendium naukowego uczniom i studentom pochodzącym z terenu gminy Świdnica – stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały
b) zasady przyznawania gminnego stypendium motywacyjno-socjalnego uczniom i studentom pochodzącym z terenu gminy Świdnica – stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2  otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Załącznik do uchwały Nr II/9/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 3 marca 2005r.
Zasady przyznawania gminnego stypendium motywacyjno-socjalnego uczniom i studentom pochodzącym z terenu Gminy Świdnica
§ 1
Środki na stypendia przeznacza Rada Gminy w budżecie na dany rok.
§ 2
1.Gminne stypendium motywacyjno-socjalne przeznaczone jest dla uczniów i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
2. Gminne stypendium motywacyjno- socjalne przyznaje Wójt Gminy Świdnica po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu  i Rekreacji.
3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium określi Wójt.

§ 3
Gminne stypendium motywacyjno-socjalne przyznaje się na wniosek:
1) zainteresowanych pełnoletnich uczniów lub studentów,
2) rodziców lub opiekunów osób kształcących się,
3) wychowawcy klasy lub opiekuna roku,
4) dyrektora szkoły.
§ 4
Wniosek o gminne stypendium motywacyjno- socjalne musi zawierać:
1) pisemne uzasadnienie trudnej sytuacji materialnej ,
2) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,
3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za
poprzedni rok rozliczeniowy oraz zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące,
4) zaświadczenie z UG o uzyskanych dochodach, jeśli rodzice lub opiekunowie prowadzą gospodarstwo rolne,
5) oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przychodów z innych źródeł,
6) inne poświadczone dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną np.:
a)w przypadku utraty pracy zaświadczenie z UP o wysokości i okresie
   przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub o utracie prawa do zasiłku
   oraz okresu bezrobocia
b)decyzje dot. przyznania i wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych

§ 5
Gminne stypendium motywacyjno - socjalne  przyznawane jest uczniom i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spełniającym  kryterium dochodowości,
o którym mowa w § 6 oraz uzyskującym następującą  roczną średnią ocen:
- w szkole podstawowej co najmniej 5,0
- w gimnazjum co najmniej 4,85
- w szkole średniej co najmniej 4,70
- w szkole wyższej co najmniej 4,60.
§ 6
Przychód netto na jedną osobę w rodzinie ucznia lub studenta ubiegającego się o gminne   stypendium motywacyjno-socjalne nie może przekroczyć kwoty 400 zł.
§ 7
Gminne stypendium motywacyjno-socjalne wynosi do 300 zł miesięcznie, realizowane przez okres do 10 miesięcy i może być przyznane w:
-pełnej wysokości,
-częściowej wysokości, min.  od 10%  pełnej wysokości stypendium.
§ 8
Gminne stypendium motywacyjno - socjalne wypłaca się co miesiąc z góry. W przypadku stypendysty kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył naukę.
.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-04-05 13:36:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-04-05 13:36:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-12 09:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony