ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/8/05Drukuj informacjęAkt prawny: II/8/05

Szczegóły informacji

II/8/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-03-03

Data podjęcia/podpisania: 2005-03-03

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku

Treść:

UCHWAŁA Nr II/8/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 3 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz art.25 ust.1 i 2, art.69 ust.4 pkt.1, art.71 ust.1 i 2, art.118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz. 148 z późn. zm).

u c h w a l a s i ę
Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o :
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2005;
3.organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świdnica.
§ 2
Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju gminy. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych gminy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację.
§ 3
Program określa zasady, obszar, formy i zakres współpracy organów Gminy z organizacjami,
a także priorytety realizowanych zadań publicznych.
Rozdział II
Obszar współpracy

§ 4
Obszar współpracy gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych o których
mowa w art.4 ust.1 ustawy.
§ 5
Zadania publiczne gminy, realizowane przy udziale organizacji obejmować będą
następujące sfery:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób i rodzin.
2. Działalności charytatywnej.
3. Ochrony i promocji zdrowia.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
Rozdział III
Lista zagadnień priorytetowych
§ 6
Rada Gminy Świdnica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, kalendarza imprez i uroczystości, wniosków corocznie składanych przez organizacje pozarządowe, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w 2005 roku jest najpilniejsza należą:
1. Wspieranie aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem;
2. Stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce;
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałaniu ubóstwu i społecznej marginalizacji.
4. Ochrona zdrowia poprzez:
4.1.wspieranie działalności świetlic funkcjonujących na terenie gminy Świdnica w zakresie prowadzonych programów socjoterapeutycznych, korekcyjnych, wychowawczych, profilaktycznych;
4.2. wspieranie prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień różnych form pozalekcyjnych zajęć;
4.3. udzielanie wsparcia przy organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, grup ryzyka oraz rodzin ubogich;
4.4. wspieranie działań edukacyjnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzonych przy okazji imprez lokalnych;
4.5. wspieranie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie dla organizacji realizujących zadania z tej dziedziny życia społecznego, a w szczególności:
6.1.prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie zawodników klubów sportowych do współzawodnictwa oraz udziału w rozgrywkach określonych przez Polskie Związki Sportowe
6.2. szkolenie dzieci i młodzieży
6.3. propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców.
7. Wspieranie środowisk kulturotwórczych, przyczyniających się do tworzenia i rozwoju kultury.
8. Rozwoju kultury poprzez:
8.1. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
8.2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej twórców ludowych i animatorów kultury;
8.3. umożliwienie prezentowania gminnych inicjatyw kulturalnych;
8.4.organizacja imprez okolicznościowych związanych z uroczystościami 700 lecia Gminy oraz jej promocją ;
8.5. audycje umuzykalniające oraz koncerty i wystawy;
8.6. wspieranie inicjatyw wspólnot i społeczności lokalnej, szczególnie osób starszych
w kultywowaniu i przekazywaniu tradycji oraz dorobku kulturowego .

Rozdział IV
Zasady współpracy
§ 7
Współpraca Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach :
1. Pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędnie i terminowo.
2. Suwerenności stron , co oznacza że stosunki między Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.
3.Partnerstwa , co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom m.in. udziału w planowaniu priorytetów , określeniu sposobu ich realizacji, rozeznaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy oraz sugerowaniu zakresu współpracy .
3. Efektywności, co oznacza, że Gmina przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych dokona wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzeganiu zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .
4. Uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także o wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z nimi oraz kryteria i sposoby oceny projektów, a organizacje udostępnią samorządowi m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej .
Rozdział V
Formy współpracy

§ 8
Współdziałanie Gminy z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym .
§ 9
Współpraca finansowa polega w szczególności na zlecaniu organizacjom realizacji zadań Gminy poprzez :
1. powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2. wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Zlecanie zadań Gminy wymienionych w pkt 1 i 2 odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert.
§ 10
Współpraca pozafinansowa polega w szczególności na:
1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez organy gminy i zainteresowane organizacje ;
2. konsultowaniu projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności pożytku publicznego organizacji ;
3. tworzeniu wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli władz gminnych i władz organizacji ;
4.realizowanie innych form współpracy poprzez
4.1.inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje działające w gminie
4.2.udostępnianie organizacjom lokali na spotkania ogólne związane z realizacją programu
4.3.udostępnianie nieruchomości i ruchomości stanowiących majątek Gminy
4.4.prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć gminy i organizacji
4.5.umożliwienie organizacjom publikowanie istotnych wiadomości i komunikatów w lokalnych mediach

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 11

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2005.
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane obecnie w inny sposób. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy .
3. Lista zagadnień priorytetowych umieszczonych w rozdziale V informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2005, nie stanowi jednak jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
4. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Świdnica .
5. W sprawach nieuregulowanych w programie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica oraz w BIP-ie.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-04-05 13:34:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-04-05 13:34:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-04-05 13:34:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony