ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/7/05Drukuj informacjęAkt prawny: II/7/05

Szczegóły informacji

II/7/05

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-03-03

Data podjęcia/podpisania: 2005-03-03

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdnica obręb Świdnica.

Treść:

UCHWAŁA  Nr II/7/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 3 marca 2005r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdnica obręb Świdnica.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) , art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, zm. Dz.U.z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 )
uchwala się, co następuje:
§ 1
1.  Uznaje się za celowe przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach działek nr 118, 122, 124,116 obręb Świdnica, gmina Świdnica.
2. Granice terenu objętego planem określone zostały na mapie w skali 1: 1000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2
Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu w szczególności pod funkcje: mieszkaniową z zielenią rekreacyjną, terenami sportowymi, usługami, komunikacją wewnętrzną oraz infrastrukturą techniczną.
§ 3
Zakres ustaleń planu dotyczy:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-04-05 13:27:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-04-05 13:28:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:52:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony