ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/66/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/66/04

Szczegóły informacji

IX/66/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie określenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica

Treść:

Uchwała Nr IX/66/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

 

w sprawie określenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn.zm./ oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. W sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową , wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 z późn.zm.), Rada Gminy Świdnica
 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 

§ 2

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr VI/21/2000 w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli, zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica i dyrektorom jednostek oświatowych.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Załącznik
                                                                                                                                          do Uchwały Nr IX/66/04
                                                                                                                                          Rady Gminy Świdnica
                                                                                                                                          z dnia 30 grudnia 2004 r.                                                                                                           

R E G U L A M I N

 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica

 

 

P o s t a n o w i e n i a   w s t ę p n e:
 

§ 1

1.Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z                    
    zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w                         
    art. 54 KN (Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.)
 

2.Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

 

3.Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin; o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczyciela, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7 oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, corocznie ustala w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

4.Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:

1) dodatku za wysługę lat;

2)dodatku motywacyjnego;

3)dodatku funkcyjnego;

4)dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych;

5)dodatków specjalistycznych;

6)wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;

7)nagrody ze specjalnego funduszu nagród;

8)nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 

5.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) dyrektor – dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej prowadzonej przez
                      Gminę Świdnica
2) nauczyciel – nauczyciela zatrudnionego w szkole lub w innej placówce oświatowej
                         prowadzonej przez Gminę Świdnica.
3) roku szkolnym – okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
                                następnego.
4) godzina nauczania – godzinę lekcyjną tj. 45 minut.
 

6.Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich placówek.

 
 
 
 
 

Rozdział I

Dodatek za wysługę lat

 

§ 2

 

1.Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

2.Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
    którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
    prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło
    pierwszego dnia miesiąca.
 

3.Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

4.Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 
 

Rozdział II

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

 

§ 3

 

1.Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica, dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
    a w szczególności:
    a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
        nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzających
        wyniki klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
        w konkursach, zawodach i olimpiadach,
    b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z
        ich rodzicami,
    c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
        działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
    a w szczególności:
         a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
         b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c)dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych

lub urządzeń szkolnych,

d)prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

         e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych
             obowiązków.
    

3)posiadanie co najmniej dobrej oceny przy pracy lub pozytywnej oceny dorobku

zawodowego.

4)Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karty Nauczyciela zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi
    działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego należy obok warunków wymienionych w ust. 1 uwzględniać zaangażowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w szczególności:

1)prawidłowość organizacji pracy placówki;

2)tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;

3)tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;

4)dbałość o mienie placówki i zabieganie o polepszenie istniejącej bazy;

5)prawidłowe dysponowanie przyznanymi placówce środkami budżetowymi;

6)efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;

7)dbałość o pozytywny wizerunek placówki i promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;

8)sprawność organizacyjna i menedżerska w nawiązywaniu współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi ;

9)poprawność pod względem formalno – prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność;

10)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników placówki;

11)podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;

12)terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;

13)prawidłowość współpracy z samorządem terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 
3.Minimalna wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi 30 zł miesięcznie.
 

4.Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłużej niż 1 rok szkolny

 
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków finansowych.
 
6. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły, oddziałów przedszkolnych stanowią 1%  funduszu planowanych rocznych środków na wynagrodzenie zasadnicze wszystkich nauczycieli.
 
7. Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych może być zwiększona o dodatkowe środki pochodzące z budżetu gminy.
 
8. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 
9.Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli rozpoczynających pracę w placówce może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę jego pracy.
 
10. Ustalone w placówce zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 1 i 3.
 
11. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala Wójt w wysokości i na zasadach określonych w ust. 2 i 3.
 

12.Każdorazowo o przyznaniu dodatku i jego wysokości dyrektor zostanie powiadomiony na piśmie

 
13. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.    
 
 

Rozdział III

Dodatek funkcyjny

 

§ 5

 

1.Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektor albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.

 

2.Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu;
2) powierzenia wychowawstwa klasy;
3) powierzenie wychowawstwa grupy w oddziale przedszkolnym.
 

3.Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokość zawiera tabela:

 

lp

Wyszczególnienie

Miesięczna wysokość dodatku w złotych

1

Dyrektor szkoły:
- do 6 oddziałów
- od 7 do 16 oddziałów
- powyżej 17 oddziałów
 
                160  -    372
                200  -    600
                300  -    900

2

Dyrektor zespołu szkół
- powyżej 18 oddziałów
    
                400  -  1.200

3

wicedyrektor szkoły
kierownik filii
                160  -     400
                  93  -     200

4

Pozostałe dodatki:
a) opiekun stażu
b) wychowawca klasy
c) wychowawca grupy w oddziale przedszkolnym
 
                        20
                        45
                        45

4.Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:

1) liczbę uczniów w kierowanej placówce;
2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
3) ilość typów szkół w zespole;
4) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówce;
5) współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli placówki;
6) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

5.Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem lub określoną funkcją przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki w zastępstwie nauczyciela zajmującego stanowisko lub sprawującego określoną funkcję jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza             3 miesiące, a jeden miesiąc w przypadku nieobecności dyrektora jeśli w strukturze placówki  brak etatu zastępcy.

6.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w pkt 3 uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

7.Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w pkt 2 ustala dyrektor w oparciu tabelą zamieszczoną w ust. 3

8.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąc, to od tego dnia.

9.Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę powierzoną danemu nauczycielowi.

10.Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za każdą powierzoną klasę – niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

11. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:

1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie             tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

12.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 
 

Rozdział IV

Dodatki za warunki pracy

 

§ 6

 

1.Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2.Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 2000r. W sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz.U. Nr 39, poz. 455 z późn.zam.).

 

§ 7

 

1.Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w domu ucznia

2.Wysokość dodatku za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi:

1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 10% zwiększonej stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania indywidualnego;
2) dla nauczycieli, o których mowa w ust.1 pkt 2 -  15% zwiększonej stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania indywidualnego.

3.Dodatki wymienione w ust. 2 wypłacane są za godziny faktycznie odbyte.

4.Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 
 

Rozdział V

Dodatki specjalne

 

§ 8

 

1.Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (z dnia 06.04.2000r.) otrzymywali dodatki specjalne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

2.Wysokość dodatków wymienionych w ust. 1 wynosi odpowiednio:

1) za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy II – 30 zł
2) za II stopień specjalizacji lub kwalifikacji trenerskiej klasy II – 47 zł
3) za III stopień specjalizacji lub kwalifikacji trenerskiej klasy mistrzowskiej – 66 zł
 

3.Dodatek z tytułu posiadania specjalizacji zawodowej lub kwalifikacji trenerskich wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej do łącznej liczby godzin zajęć z przedmiotu nauczania lub zajęć realizowanych przez nauczyciela, zgodnie z posiadanym stopniem specjalizacji lub kwalifikacji trenerskich, nie wyższy jednak niż 100% kwoty określonej w ust. 2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania fizycznego przysługuje dodatek za posiadanie kwalifikacji trenerskich w dyscyplinach objętych programem nauczania. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, dodatek za stopień specjalizacji przysługuje w pełnej wysokości, jeżeli realizują obowiązujące ich pensum zgodnie z uzyskaną specjalizacją przedmiotową lub posiadają specjalizację z zakresu kierowania szkołą.

 

Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

oraz godziny doraźnych zastępstwie

 

§ 9

 

1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3.Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4.Miesięczną liczbę obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, warunków pogodowych lub innych sytuacji losowych,
b) udziałem uczniów w wycieczkach i w innych imprezach,
c) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
d) udziałem uczniów w rekolekcjach,
e) oddelegowaniem nauczyciela przez dyrektora do innych czynności, m.in.: kursy, konferencje,                     kursy szkoleniowe.
Traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

6.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dniu ustawowo wolnym od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa ni z liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7.Praca w godzinach ponadwymiarowych dopuszczalna jest tylko w przypadkach wymienionych w art. 35 ust.1 Kart Nauczyciela.

8.Przez godziny doraźnych zastępstw należy rozumieć godziny zajęć zrealizowane przez nauczyciela, które nie były mu przydzielone w arkuszu organizacyjnym.

9.Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje wynagrodzenie należy rozumieć każdą przydzieloną godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązkowego wymiaru godzin, a więc zarówno godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły, jak też przydzielone przez dyrektora szkoły godziny zastępstw doraźnych.

10.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

 
 
 
 
 

Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 10

 

1.Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości  co najmniej 1%                               planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły, z tym że:

1) 20% środków na nagrody organu prowadzącego zwanego nagrodą Wójta.
2) 80% środków na nagrody Dyrektora Szkoły.

2.Nagrody, o których mowa w ust. 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

3.Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

4.Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły zatrudnionym nauczycielom.

5.Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy przyznaje i wpłaca Wójt Gminy.

6.Z wnioskiem o przyznanie nagród Wójta mogą wystąpić:

1) dyrektorzy szkoły;
2) kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych;
3) rady szkół lub rady rodziców jednostek oświatowych;
4) przedstawicielstwa związków zawodowych i organizacji współpracujących ze szkołami bądź wspierających ich działalność statutową.

7.Wnioski o nagrody Wójta powinny być wypełnione według wzoru zawierającego następujące dane o kandydacie:

1) nazwisko i imię;
2) data urodzenia;
3) informacje o wykształceniu i stopniu awansu zawodowego;
4) informacje o stażu pracy pedagogicznej;
5) nazwę szkoły lub placówki, w której kandydat pracuje;
6) informacje o pełnionej funkcji, zajmowanym stanowisku;
7) wyszczególnienie dotychczas otrzymywanych nagród, rok ich otrzymania, informacja o
    ostatniej;
8) uzasadnienie ze szczegółowym opisem osiągnięć kandydata w czasie od otrzymania
    ostatniej nagrody.

8.Nauczyciel może otrzymać jedną nagrodę ze specjalnego funduszu nagród.

9.Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody Wójta.

10.Fakt przyznania nagrody udokumentowany jest pismem, którego kopię umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

11.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

 
 

Rozdział VIII

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

 

§ 11

 

1.Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru godzin w szkołach na terenie wiejskim (oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców), przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) 1% dla 1 osoby;
2) 2% dla rodziny dwuosobowej;
3) 3% dla rodziny trzyosobowej;
4) 4% dla rodziny czteroosobowej;
5) 5% dla rodziny pięcioosobowej i większej,
liczonej od kwoty minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, określonej corocznie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dla nauczyciela stażysty, posiadającego stopień naukowy doktora.

3.Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu i uczących się, nie dłużej niż do 25 roku życia.

4.Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5.Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.

6.Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego pracodawcę.

7.Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby buła zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

9.Dodatek mieszkaniowy przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Wójt.

10.Dodatek wypłacany jest miesięcznie z dołu.

 
 

Rozdział IX

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 12

 

Regulamin uzgodniono, z działającymi w placówkach, związkami zawodowymi ZNP oraz NSZZ „Solidarność” w dniu ....................... .
 
 
 

 

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/66/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/66/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-24 15:11:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-24 15:11:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24 15:11:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony