ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/62/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/62/04

Szczegóły informacji

IX/62/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorsko - budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świdnicy – Kościół p.w. NMP Królowej Polski

Treść:

 

Uchwała Nr IX/62/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia  30 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorsko - budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świdnicy – Kościół p.w. NMP Królowej Polski.

 

 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 77, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami)
 
 

uchwala się, co następuje:

 

 § 1

 

Rada Gminy w Świdnicy udziela dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorsko – budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świdnicy – Kościół p.w.
NMP Królowej Polski, stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków – na skutek wniosku złożonego przez Proboszcza Parafii.
 

§ 2

 

1. Dotacja, o której mowa w § 1 jest udzielana w wysokości 20.000 złotych
    słownie: /dwadzieścia tysięcy złotych/.
 
2. Udzielenie dotacji następuje ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy
    na 2005 rok, po przeprowadzeniu wszystkich prac konserwatorsko - budowlanych
    określonych w pozwoleniu wydanym przez konserwatora zabytków.
 

§ 3

 

1. Wniosek o udzieleni dotacji może złożyć Parafia w przypadku posiadania tytułu prawnego
    do zabytku wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
    ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, zwana dalej                  
    „Wnioskodawcą”.
 
2. Wniosek o udzielenie dotacji Wnioskodawca może złożyć na prace lub roboty, które
    zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku.
 
3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
 

-  2  -

 

4. Wnioskodawca do wniosku dołącza:
  1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być
      przedmiotem dotacji,
  4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.
 
5. Jeżeli przeprowadzenie prac wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów
    o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:
  1) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób przeprowadzenia planowanych  
      przy zabytku prac,
  2) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych,
      wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej   
      wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.
 

§ 4

 

1. Warunkiem udzielenia dotacji przez gminę jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta
     Gminy Świdnica z Proboszczem Parafii.
 
2. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać w szczególności:
  1) zakres wykonanych prac i termin ich realizacji,
  2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
  3) tryb kontroli wykonania umowy,
  4) sposób rozliczenia dotacji,
  5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie
      z przeznaczeniem.
 

§ 5

 

1. Przekazanie dotacji nastąpi w całości – po zakończeniu prac, na wykonanie których
    została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.
2. Warunkiem przekazania dotacji przez Gminę jest przedłożone przez Proboszcza Parafii
    następujących dokumentów:
  1) oryginały rachunków i faktur,
  2) uwierzytelnione kopie rachunków lub faktur,
  3) wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 1, ze wskazaniem wystawcy,
      daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i  
      wysokości wydatków,
  4) protokołu odbioru robót lub prac.
 
3. Gmina zwraca niezwłocznie Parafii dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, po
    opatrzeniu pieczęcią o treści „sfinansowano ze środków budżetu gminy Świdnica”.
 
 
 
 
 

-  3  -

 

§ 6

 

1. Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świdnicy jest zobowiązany do wykorzystania 
    dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
 
2. Udzielona dotacja niewykorzystana lub wykorzystana na cel niezgodny z przeznaczeniem
    podlega zwrotowi do budżetu Gminy Świdnica w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia
    nieprawidłowości.
 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Świdnica przeprowadza kontrolę
    w zakresie objętym umową.
 
4. Kontrola może być przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Świdnica.
 
5. Zwrot dotacji w przypadkach określonych w ust. 1 następuje wraz z odsetkami liczonymi jak
    od zaległości podatkowych.
 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
W Urzędzie Gminy Świdnica
 
 
   

 

 
                                                                                                          Załącznik nr 1
                                                           do Uchwały Nr IX/62/04
                                                           Rady Gminy Świdnica
                                                           z dnia  30 grudnia 2004r.
 

 

 

                                                                                 
                                  

WNIOSEK do...........................................................................................

(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację)

 

o udzielenie w roku..............................

 

dotacji celowej na prace konserwatorsko - budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków / gminnej ewidencji zabytków/, położonym w Gminie Świdnica.

 

Wnioskodawca:

 

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)
 

.......................................................................................................................................................

 
Dane o zabytku:

 

Miejscowość.................................................

 

Gmina...........................................................

Określenie zabytku
 

.......................................................................................................................................................

obiekt został wpisany w księdze rejestru (gminnej ewidencji zabytków) (1)
pod numerem...............................
dokładny adres obiektu.................................................................................................................
nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW Nr.................w Sądzie Rejonowym

w............................................................

 
Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku:

 

.......................................................................................................................................................

 
Wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
 
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem........................................................

Słownie..........................................................................................................................................

Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac........................................

 
 
 
Zakres prac, które mają być objęte dotacją :
 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 
 
Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:
 

.......................................................................................................................................................

 
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac :
 

Z dnia...................................1. dz...................................

 
Pozwolenie na budowę :

 

Z dnia..................................1. dz....................................

 
Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat,
Z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych
 
Rok
Zakres przeprowadzonych prac
Poniesione
wydatki
Dotacje ze środków publicznych /wysokość, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:

 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

Tak/nie(2)

Wysokość wnioskowanej dotacji
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

Wojewódzki konserwator zabytków

 

 

Rada powiatu

 

 

Rada gminy

 

 

 

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy...........................................................................

 
Wykaz załączników do wniosku (3) :
 
 
 
 
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
   tak/nie,
- decyzja o wpisanie zabytku do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków – tak/nie,
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być            objęte przedmiotem dotacji – tak/nie,
- pozwolenie na budowę – tak/nie,
- zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób przeprowadzenia planowych prac   przy zabytku prac – tak/nie,
- kopię najkorzystniejszej ofert w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac – tak/nie.
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................................                                     ........................................................

miejscowość, data                                                                   podpis wnioskodawcy
 
 

___________________________________________________________________________

 
(1) Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku –
należy podać numer rejestru lub gminnej ewidencji, pod jakim zostały wpisane te
części.
(2)Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu
     wpisać wyraz „tak”, a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „nie”.
(3)Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik lub nie – skreślić odpowiednio
     wyraz „tak” lub „nie”.
Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/62/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/62/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-24 14:58:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-24 14:58:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24 14:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony