ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/60/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/60/04

Szczegóły informacji

IX/60/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

Treść:

UCHWAŁA Nr IX/60/04

RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia  30 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ w zwiazku z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/ Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z póź.zm./

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się:
 

1.     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2.     Plan rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

 
 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminy Świdnica.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy
w składzie:

1.      Bronisława Wziętek – przewodnicząca

2.      Sylwia Żukowska-Gracz – członek

powołana przez Wójta Gminy Świdnica ( Zarządzenia:  Nr 9/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. oraz Nr 63/2004 z dnia 20 września 2004r.), przy współpracy pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działając na podstawie:
 
 
 

1.      Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia

28 października 1982 roku z późniejszymi zmianami;
 

2.      Uchwały Nr X/51/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych”;

 

3.      Uchwały Nr I/2/98 Rady Gminy Świdnica z dnia 03 marca 1998r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie Gminy Świdnica;

 

4.      Statutu Gminy Świdnica

 
przedstawia program działania na 2005 rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/60/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnica 2005 rok

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2005 W GMINIE ŚWIDNICA

 
 

ROZDZIAŁ I

 

WSTĘP

 
 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. /Dz.U. z 2002r. Nr. 147, poz. 1231 – tekst jednolity z póź. zmianami/. Zgodnie z treścią tej Ustawy istnieją dwie podstawowe formy planowania, organizowania i finansowania działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce.

Pierwsza to działanie administracji szczebla centralnego wojewódzkiego ujęte w formie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest to program na lata 2000-2005 i został zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Ministrów dniu 26.09.2000r..
Druga to działanie samorządów gminnych ujmowane w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Rada Ministrów zatwierdzając założenia programu uznała, że w celu skutecznej realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, konieczne jest m.in.:

 

1.      w dziedzinie życia gospodarczego przyjęcie zasady, że alkohol jest odmiennym od innych produktów towarem i wymaga odmiennych regulacji prawno-administracyjnych i finansowych, umożliwiających nieco wyższy stopień kontroli niż ta, która obowiązuje wobec innych produktów;

2.      w dziedzinie życia społeczno-politycznego przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

3.      zapewnienie systematycznego finansowania Programu w ramach wyodrębnionych środków budżetowych resortu zdrowia oraz urzędów marszałkowskich. Na szczeblach gminnych gromadzenie środków pozabudżetowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

4.      usprawnienie działalności jednostek państwowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

5.      zwiększenie skuteczności systemu kontroli państwa nad produkcją i rynkiem wyrobów alkoholowych.

 
 
 
 
 
 
 
 
Polskie problemy alkoholowe
 
Spożycie alkoholu w Polsce po okresie dużego wzrostu na przełomie lat 80 i 90
(10 – 11 litrów alkoholu na jednego mieszkańca) pod koniec lat dziewięćdziesiątych zmniejszyło się do poziomu 7-8 litrów. Niekorzystnym zjawiskiem jest znaczny wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet i młodzieży. Do najważniejszych problemów wynikających ze spożywania i nadużywania alkoholu można zaliczyć:
 1. Samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu – w Polsce żyje ok. 600-700 tyś osób uzależnionych od alkoholu, które doznają bardzo poważnych szkód zdrowotnych prowadzących do przedwczesnej śmierci;
 2. Szkody zdrowotne nadużywających alkoholu osób dorosłych – około 1,5-1,8 miliona pacjentów leczących się z powodu różnych chorób u lekarzy poważnie nadużywa alkoholu, choć nie są uzależnieni. W związku z tym leczenie jest mniej efektywne, co zwiększa szkody zdrowotne i koszty świadczeń tej grupy pacjentów;
 3. Szkody występujące u nadużywającej alkoholu młodzieży – ok. 20-30% nastolatków ma kontakt z alkoholem, co przynosi poważne szkody dla rozwoju fizycznego, psychicznego, moralnego. W ostatnich latach obserwuje się nasilenie tego problemu;
 4. Przemoc domowa i inne szkody występujące w rodzinie z problemem alkoholowym – ok. 4 milionów osób żyje w rodzinach, w których z powodu alkoholizmu, dochodzi do przemocy, zaniedbań, ubóstwa, demoralizacji oraz innych zjawisk powodujących stres, współuzależnienie;
 5. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy – nietrzeźwość w miejscu pracy istnieje nadal, powoduje obniżenie wydajności pracy i często jest przyczyną wypadków;
 6. Przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby nietrzeźwe – nietrzeźwość kierowców i powodowane przez nich wypadki oraz przestępstwa związane z przemocą;
 7. Łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowymi – szczególnie ze sprzedażą alkoholu nieletnim, nielegalny handel oraz reklama i promocja alkoholu.
 
Z braku możliwości szybkiej oceny efektów podejmowanych działań profilaktycznych, należy przyjąć tezę, że problemy związane z uzależnieniem od środków psychoaktywnych będą trwale towarzyszyły zjawiskom społecznym. Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu należy przyjąć pewne strategie działania. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Świdnica kreuje model trzeźwego stylu życia, świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej w zakresie uzależnień wśród mieszkańców gminy w szczególności młodzieży i dzieci.
 
 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 PODSTAWOWE STRATEGIE DZIAŁANIA W GMINIE ŚWIDNICA

 
 1. działania administracyjne mające ograniczyć spożycie napojów alkoholowych oraz zmianę kultury ich spożywania przez osoby dorosłe;
 2. upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktycznych w szkole, rodzinie, środowisku;
 3. zwiększenie dostępności i skuteczności programów dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;
 4. zwiększenie dostępności i skuteczności programów interwencji psychologicznej służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 5. nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych służących kontroli postępowania osób nietrzeźwych w szczególności nietrzeźwych kierowców, sprawców przemocy a także osób pijących alkohol w pracy;
 6. nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych służących kontroli w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (w szczególności sprzedaży alkoholu nieletnim, nielegalnego pochodzenia, reklamowania napojów alkoholowych);
 7. edukacja publiczna mająca na celu:

a)         promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,

b)         informowanie o konsekwencjach nadużywania alkoholu i metodach zapobiegania szkodom zdrowotnym,

8.       badanie i monitorowanie zjawisk w sferze problemów alkoholowych,

9.       wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i środowiska wzajemnej pomocy, które są ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.

 
 

ROZDZIAŁ III

 

    CELE PROGRAMU

 
            Celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego dalej Programem jest:
 

1.      rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Świdnica oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu;

2.      zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych;

3.      zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy;

4.      zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami;

5.      promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.

 
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia w/w celów jest realizacja następujących zadań
 

1.      Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

 

1.1  Współpracę z instytucjami na terenie gminy, mającymi kontakt z osobami uzależnionymi;

 

1.2  Zachęcanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia;

 

1.3  Kierowanie osób uzależnionych na badanie pozwalające ustalić stopień uzależnienia;

 
 

1.4  Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

 

1.5  Systematyczne kursy i szkolenia dla członków GKRPA

 
 

1.6  Upowszechnianie informacji o działalności GKRPA i punktach konsultacyjnych, informacji o pracy psychologów i terapeutów w Zielonej Górze (Wójtowe Informacje”’ „Wieści Świdnickie”, „Życie nad Odrą”, strona internetowa -www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugswidnica).

 
Realizatorzy:
 

-         Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy ze specjalistami,

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Termin realizacji: działania ciągłe, wg potrzeb
 
 
 

2.      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

 

2.1.Analizowanie stanu zagrożenia i skutków alkoholizmu ze szczególnym uwzględnieniem

      przemocy w rodzinie (ankieta wśród uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III

      gimnazjum),

 

2.2.Pomoc ofiarom przemocy, w szczególności domowej oraz współdziałanie z instytucjami

      działającymi na terenie gminy (szkołą, policją, strażą gminną);

 

2.3.Udzielanie pomocy materialnej osobom uzależnionym od alkoholu na pokrycie kosztów

      dojazdu na leczenie (po sporządzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika
      GOPS);

 

2.4.Tworzenie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym zachowaniem

      osób nadużywających alkoholu. Mobilizowanie policji i straży gminnej do zwiększenia
      skuteczności interwencji osób zakłócających porządek publiczny i dokonujących
      przemocy wobec rodziny.
 
 
Realizatorzy:

-         Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-         Policja, Straż Gminna

 
   Termin realizacji: działania ciągłe i bieżące
 
 

3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

 

3.1 Zajęcia edukacyjne dot. uzależnień i przemocy dla:

-         rodziców - spotkania z psychologiem, specjalistą od uzależnień

-         nauczycieli - pedagogiczne rady szkoleniowe, spotkania ze specjalistami

-         społeczności szkolnych - uwzględnienie w szkolnych programach wiedzy o szkodliwości picia alkoholu i zażywania innych używek

-         dzieci i młodzieży - organizowanie imprez z zakresu profilaktyki alkoholowej i przemocy /konkursy, filmy, spektakle teatralne, dyskoteki itp./

 

3.2 Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych 
        /wypoczynek letni i zimowy/;

 

3.3 Finansowanie i dofinansowanie świetlic środowiskowych i opiekuńczo- 
      wychowawczych;

 

3.4 Wyposażenie szkół, bibliotek i innych placówek, zgłaszających wcześniej swoje
      zapotrzebowanie do GKRPA, w specjalistyczną literaturę i materiały edukacyjne
      o tematyce uzależnień.

 

Realizatorzy:

-         Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-         Szkoły (pedagog, psycholog).

 

Termin realizacji: działania ciągłe i bieżące

 

 

 

 

4.      Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych:

 

4.1  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Wójt zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

4.2  Ograniczanie dostępności alkoholu powinno być ściśle powiązane z podnoszeniem kultury spożycia i sprzedaży napojów alkoholowych. Szczególną uwagę należy poświęcić zakazowi sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i osobom nietrzeźwym, zakłócającym spokój i porządek publiczny w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy;

 

4.3  Przy przeprowadzaniu kontroli punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych szczególną uwagę należy zwrócić na:

-         zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,

-         przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-         przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt lub pod zastaw oraz spożywania alkoholu w sklepie bądź jego okolicy,

-         przestrzeganie ustawowego zakazu reklamy napojów alkoholowych.

 

4.4  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się organowi wydającemu zezwolenie;

 

4.5  Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie lub podejmuje działania przewidziane prawem;

 

4.6  Jednostka kontrolowana, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień przesyła do organu wydającego zezwolenia, informację o usunięciu uchybień;

 

4.7  Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane są przez co najmniej 2 osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego;

 

4.8  Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

 
Realizatorzy:
 

-         Wójt Gminy

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-         Policja

-         Straż Gminna

 
 
Termin realizacji: działania ciągłe
 
 
 
 
 

5.      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

 

5.1Wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami  
      poddanymi leczeniu odwykowemu;
 

5.2Wspieranie merytoryczne i finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji

     zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w     

     szczególności: Izba Wytrzeźwień, biegły sądowy, psycholog, Sąd, Policja, Straż Gminna,

     Pełnomocnik Województwa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

     Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień.

 
 
 

Realizatorzy:

 

-         Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Termin realizacji: działania ciągłe i bieżące

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

 

1.      Finansowanie zadań Programu będzie dokonywane ze zgromadzonych środków pozabudżetowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz dodatkowo w miarę potrzeb z innych środków własnych Gminy.

 
 

ROZDZIAŁ V

 

 SPOSOBY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest we współpracy osób, instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną oraz wychowaniem w trzeźwości. Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia i resocjalizacji osób uzależnionych.
Realizując Program wykorzystuje się następujące rodzaje strategii:

1.      strategie informacyjne – ich celem jest dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonania racjonalnego wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie młodych ludzi o skutkach różnego rodzaju uzależnień;

2.      strategie edukacyjne – ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem rozwiązywania konfliktów, opierania się złym wpływom środowiska itp.);

3.      strategie działań alternatywnych – ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) i osiąganiu satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo;

4.      strategie interwencyjne – ich celem jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych;

5.      strategie zmniejszania szkód – adresatem tych działań są grupy najwyższego ryzyka, wobec których zawiodła wcześniejsza profilaktyka.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 ZAMIERZONE EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ WYMIENIONYCH

W PROGRAMIE TO

 

1.      Zmniejszenie ilości spożywanego przez młodzież alkoholu;

 

2.      Zmniejszenie degradacji psychofizycznej i śmiertelności osób uzależnionych;

 

3.      Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu;

 

4.      Zmniejszenie występowania zjawiska przemocy w rodzinach;

 

5.      Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy;

 

6.      Zmniejszenie liczby przypadków naruszenia prawa i porządku publicznego przez nietrzeźwych kierowców;

 

7.      Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów i zatwierdza Regulamin jej działania;

 

2.      Za udział w pracy komisji ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla przewodniczącej i 15% najniższego wynagrodzenia dla członka komisji;

 

 

3.      Podstawą do wypłacenia stanowi obecność na posiedzeniu potwierdzona podpisem na liście obecności.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                    Załącznik Nr 2
                                                                                    do uchwały Nr IX/60/04
                                                                                    Rady Gminy Świdnica
                                                                                    z dnia 30 grudnia 2004r.
 
 
 

PLAN  RZECZOWO-FINANSOWY

GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIDNICY

NA 2005 ROK

 

 

 

 1. § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
      podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   800 zł.
 
 1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika                                                    7.420 zł.
 
 1. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       5.184 zł.

 

 1. § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                         736 zł.
 
 1. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                24.670 zł.
      - umowy zlecenia wychowawców                                                                    22.650 zł.
      - umowy zlecenia dla członków komisji                                                            2.020 zł.

 

 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                         12.720 zł
            - zakup art. żywnościowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i dzieci
              biorących udział w półkoloniach letnich                                                          9.180 zł.
            - zakup paliwa do autobusu                                                                                2.440 zł.
            - zakup art. chemicznych, środków czystości, obuwia itp.                                    800 zł.
            - zakup materiałów kreślarskich do świetlic środowiskowych                              300 zł.

 

 1. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               520 zł.
 
 1. § 4300 Zakup usług pozostałych:                                                                        8.800 zł                    
            - biegli sądowi /wydawanie opinii osobom uzależnionym od alkoholu/             800 zł.
            - programy profilaktyczne w szkołach                                                               2.300 zł.
          - porady konsultacyjne dla osób uzależnionych                                                  2.500 zł.
          - zakup biletów wstępu do kina, basen, itp.                                                         2.500 zł.
          - zakup biletów MZK dla osób uzależnionych na przejazd na terapię                   200 zł.
          - szkolenia                                                                                                                500 zł

 

 1. § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                         150 zł.

 

 

                                                                                                                          Razem: 61.000 zł

 

 
 
 
 

 

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/60/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/60/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-24 14:46:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-24 14:47:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24 14:46:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony