ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/58/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/58/04

Szczegóły informacji

IX/58/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.

Treść:

Uchwała Nr IX/58/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst
z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).
 

uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę     249.520 zł
 
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                       16.100 zł
    rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę                   16.100 zł 
    § 0690 Wpływy z różnych opłat  o kwotę                                                              400 zł
    § 0830 Wpływy z usług o kwotę                                                                            5.000 zł
    § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę                                                                         1.500 zł
    § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub       

    dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

    jednostek sektora finansów publicznych o kwotę                                        9.200 zł

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                              32.800 zł
    rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę             32.800 zł  
    § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
                jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze
                o kwotę                                                                                                     7.800 zł            
    § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę          24.000 zł
    § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę                                                                         1.000 zł
3) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę                                                       4.470 zł
    rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę                                                                      4.470 zł    
    § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę                                                               200 zł
    § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę            4.270 zł  
4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
                          jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
                          związane z ich poborem o kwotę                                                   137.050 zł
 a) rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
                                o kwotę                                                                                     250 zł
     § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę          250 zł
 
 
 

-  2  -

 
b) rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
         czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn 
         oraz podatków i opłat lokalnych o kwotę                                   117.900 zł        
      § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę                                                          44.000 zł    
      § 0320 Podatek rolny o kwotę                                                                             2.500 zł 
      § 0330 Podatek leśny o kwotę                                                                             5.500 zł  
      § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej  za czynności urzędowe o kwotę           2.000 zł
      § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę                          10.000 zł  
      § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę                                                  17.700 zł  
      § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  o kwotę        20.600 zł 
      § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę                                                            300 zł 
      § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań bieżących
                 jednostek sektora finansów publicznych o kwotę                           15.300 zł 
  c) rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
                                 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę   5.600 zł   
      § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę                                                       5.600 zł

d)      rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa o kwotę                                                                    13.300 zł

      § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę                         13.300 zł
 5) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę                                                 50.000 zł
     rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę                                            50.000 zł
     § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę                                                                        50.000 zł

6)      w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę            9.100 zł

   a) rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę               7.650 zł
       § 0830 Wpływy z usług o kwotę                                                                         7.200 zł
       § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę                                                                      450 zł
   b) rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę                        1.450 zł
       § 0830 Wpływy z usług o kwotę                                                                         1.450 zł
 
2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę   640.250 zł
 
 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                      9.330 zł
  a) rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę     9.200 zł
      § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane 
                  z innych źródeł o kwotę                                                                            9.200 zł   
   b) rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
                                 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
                                 produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę              130 zł                                                              
      § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
                  terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę                              130 zł
  2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                          83.600 zł

a)      rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę                   3.600 zł

       § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
  nieruchomości o kwotę                                                                           1.800 zł  
       § 0830 Wpływy z usług o kwotę                                                                         1.800 zł
 
 
 

-  3  -

 
   b)  rozdziale 70012 Agencja Nieruchomości Rolnych o kwotę                                 80.000 zł
        § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
                    z innych źródeł o kwotę                                                                          80.000 zł
3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                       650 zł
    rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę                                                                    650 zł
    § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę                                                               650 zł
4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500 zł
    rozdziale 75416 Straż Gminna o kwotę                                                                  500 zł
    § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę                      500 zł
5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
                          jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
                          związane z ich poborem o kwotę                                                   138.420 zł  
 a) rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
                                o kwotę                                                                                     900 zł
     § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
     karty podatkowej o kwotę                                                                        900 zł
 b) rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
                                cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków
        i opłat lokalnych o kwotę                                                14.000 zł
    § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę                                           4.000 zł
    § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę                                                   10.000 zł
 c) rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
         terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę                                9.800 zł
    § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę                                                               9.800 zł  
 d) rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
                                o kwotę                                                                                     113.720 zł
     § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę                          113.720 zł
6) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                              5.000 zł    
  a) rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
                                  o kwotę                                                                                   4.400 zł
      § 0830 Wpływy z usług o kwotę                                                                          4.400 zł
   b) rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę                                                    600 zł
       § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę         600 zł
7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                                   2.750 zł
  a) rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
                               szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę                1.350 zł
      § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę          1.350 zł
  b) rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę                           1.400 zł
      § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę          1.400 zł
8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę   400.000 zł
    rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę                              400.000 zł
    § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
                z innych źródeł o kwotę                                                                              400.000 zł
 
 
 
 
 

-  4  -

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę        55.387 zł

 
 1) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę                                    7.520 zł
           rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę                                                               7.520 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki RS Świdnica-1.850 zł)
           o kwotę                                                                                              6.120 zł
           § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa kaplicy cmentarnej”
                       – RS Świdnica) o kwotę                                                                     1.400 zł
      2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        47.588 zł
          rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę                        47.588 zł
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (roboty remontowo – budowlane 
                      polegające na ułożeniu rurociągu tłocznego o 75 mm z rur PE nad istniejącym       
                      rurociągiem tłocznym o 160 mm) o kwotę                                            47.588 zł
      3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę   279 zł
           rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę                   279 zł
           § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Lipno – 100 zł,
                       RS Piaski – 179 zł) o kwotę                                                                279 zł
 

2.      Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę       398.529 zł

 

       1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                    48.000 zł
        a) rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę                                                   3.000 zł
           § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                        3.000 zł
        b) rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę           38.000 zł
            § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                           6.000 zł  
§ 4260 Zakup energii o kwotę                                                            9.000 zł 
            § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                      23.000 zł
        c) rozdziale 01030 Izby rolnicze o kwotę                                                1.000 zł
            § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
                        z podatku rolnego o kwotę                                                                 1.000 zł
        d) rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę                                               6.000 zł
            § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                       6.000 zł
       2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę                                                  2.500 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę                                            2.500 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę   2.500 zł 
       3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                       2.000 zł
           rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę      2.000 zł
          § 4300 Zakup usług pozostałych (RS Świdnica) o kwotę                                  2.000 zł
       4) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę                                    100 zł
           rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę                                                               100 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Lipno) o kwotę             100 zł
       5) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                            15.000 zł
           rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę                                                 15.000 zł
          § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę                                                 2.000 zł
          § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę    1.000 zł
 

- 5 –

 

          § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę        12.000 zł
      6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
        o kwotę                                                                                     5.000 zł
           rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej o kwotę        5.000 zł
           § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
                       samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
                       inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę                              5.000 zł

7)     w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

                                jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
                                związane z ich poborem o kwotę                                            8.500 zł
           rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
                                     o kwotę                                                                                8.500 zł
           § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę                                 3.700 zł
           § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę                                       800 zł 
           § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                        4.000 zł
       8) w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę                                       18.000 zł
           rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
                                     jednostek samorządu terytorialnego o kwotę              18.000 zł
          § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą  długu publicznego
          o kwotę                                                                                               18.000 zł
       9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę       218.000 zł
           rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę                       218.000 zł
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę                       218.000 zł

10)  w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę   81.250 zł.

       a) rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę       80.000 zł
           § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                       80.000 zł
       b) rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę                                    1.250 zł
           § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Świdnica) o kwotę                     1.250 zł
    11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę                                              179 zł
          rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę                                                     179 zł
         §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Piaski) o kwotę               179 zł
 

§ 3

 

Po wprowadzeniu zmian:
- plan dochodów wynosi 8.838.397 zł,
- plan wydatków wynosi 8.707.397 zł,
- nadwyżka budżetowa wynosi 131.000 zł.
 

§ 4

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004 pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – 2004 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do mniejszej uchwały.
 
 
 
 

- 6 –

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/58/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/58/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-24 14:40:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-24 14:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24 14:40:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony