ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/51/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/51/04

Szczegóły informacji

VIII/51/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-11-24

Data podjęcia/podpisania: 2004-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie m. Świdnica.

Treść:

U C H W A Ł A     NR  VIII/51/ 04

R A D Y     G M I N Y     Ś W I D N I C A

z  d n i a  24 listopada 2004r. 2004 roku

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie m. Świdnica.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie           gminnym /  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  / oraz art. 14 ust. 1, 2,3,4,5,8, i art. 15 ust.1,2,    pkt 1 do 12  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               /  Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 /
                       

u c h w a l a  się,  co następuje :

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych,
    komunikacji , infrastruktury technicznej.                                                                                                                                       2. Teren opracowania  został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 1
    do niniejszej uchwały, obejmując  działki  rolne o numerach  ewidencyjnych:  498, 500/1,
    oraz część działki nr ew. 290 (droga ).                                                  
            3. Teren opracowany jest zgodny  z ustaleniami studium.

§ 2

Przedmiot ustaleń planu obejmować będzie :
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
      różnych zasadach zagospodarowania;
2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
      zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
     ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
     narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
     miejscowym;
9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
      zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
      technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.
 
           § 3
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Świdnica.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej                                     w Urzędzie Gminy Świdnica.
          
Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/51/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/51/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-24 13:04:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-24 13:04:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24 13:04:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony