ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/50/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/50/04

Szczegóły informacji

VIII/50/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-11-24

Data podjęcia/podpisania: 2004-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świdnica

Treść:

UCHWAŁA     NR VIII/ 50 / 04

RADY     GMINY     ŚWIDNICA

z dnia 24 listopada 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 / oraz art. 14 ust. 1, 2,3,4,5,8, i art. 15 ust. 1,2, pkt 1 do 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 /

uchwala się, co następuje :

§1

1.1 Uznaje się za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Świdnica dla terenu działek ewidencyjnych nr 143/1 , 145/2. 2.   Granice terenu objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1 : 5 000.

 

§2

2.1 Teren ustaleń którym mowa ustaleń § 1 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną, usługi, tereny zieleni i wód , infrastrukturę techniczną ustaleń komunikację. 2.    Zakres planu dotyczy :

1)       przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;

2)        zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)        zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)        zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)        wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)       parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)       szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;

9)       szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

10)zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;

 

11)         sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)         stawki procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/50/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/50/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-24 13:02:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-24 13:02:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24 13:02:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony