ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/48/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/48/04

Szczegóły informacji

VIII/48/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-11-24

Data podjęcia/podpisania: 2004-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004

Treść:

Uchwała Nr  VIII/48/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 24 listopada 2004r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5,
i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)
 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 18.697 zł.
 
  1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                               9.200 zł.
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę           9.200 zł.
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
            z innych źródeł o kwotę                                                                      9.200 zł.
2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
                          jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
                          związane z ich poborem o kwotę                                          9.497 zł.
    rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
                               terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę             9.497 zł.   
    § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.497 zł.
 
 2.  Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę        18.697 zł.
 
     1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                            9.200 zł.
         rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę        9.200 zł.
         § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                   9.200 zł.
     2) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                   9.497 zł.
         rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę                 9.497 zł.
         § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę                                   138 zł.
         § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę                                                  20 zł.
         § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                        5.489 zł.
         § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                    3.850 zł.   

     

§ 2

 

  1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 32.200 zł.
 
1) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                             1.400 zł.
    rozdziale 75022 Rady gmin o kwotę                                                                 1.400 zł.
    § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę                                 1.400 zł. 
 
 

 

 

2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
                           o kwotę                                                                                   20.000 zł.
    rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji o kwotę                                         20.000 zł.   
    § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę        20.000 zł.
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                        2.800 zł.
a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę                  800 zł.
    § 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu
               terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 800 zł.
b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę                                             2.000 zł.
     § 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
                 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.000 zł.
4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        8.000 zł.
a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę                                          3.000 zł.
    § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                         3.000 zł.
b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę                                             5.000 zł.
    § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                         5.000 zł.           
 
  1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 113.612 zł.
 
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                       4.000 zł.
    rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę                  4.000 zł.
    § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                         4.000 zł.
2) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę                                     4.000 zł.
    rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę                                                                4.000 zł.
    § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                        4.000 zł.  
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
                           o kwotę                                                                                   20.000 zł.
    rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę                                    20.000 zł.
    § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu
                                                                                       terytorialnego o kwotę 20.000 zł.
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                        800 zł.       
    rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę                                 800 zł.   
    § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
                porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 800 zł.
5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                        2.000 zł.   
    rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę                                         2.000 zł.
    § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
                porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł.
4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                             1.400 zł.
    rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę                                   1.400 zł.     
    § 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę                                             1.200 zł.
    § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę                       200 zł.
7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        81.412 zł.
             rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę   81.412 zł.
    § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                        81.412 zł.
 
 
 

      § 3

 

Po wprowadzeniu zmian:
- plan dochodów wynosi 9.163.177 zł,
- plan wydatków wynosi 8.984.589 zł,
- nadwyżka budżetowa wynosi 178.588 zł.

 

§ 4

 

1. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r.
    w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004 pn. „Zestawienie przychodów i 
    rozchodów budżetu – 2004 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
    uchwały.
2. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. 
    w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004 pn. „Przychody i wydatki Gminnego
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, otrzymuje brzmienie jak w
    załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 

§ 5

 

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego pn. „Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Słonem „, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.
 
Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/48/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/48/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-12-15 14:17:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-12-15 14:18:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-12-15 14:17:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony