ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/42/04Drukuj informacjęAkt prawny: VI/42/04

Szczegóły informacji

VI/42/04

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-09-29

Data podjęcia/podpisania: 2004-09-29

Tytuł aktu:

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica

Treść:

                                                                                                                             
 
Uchwała Nr VI/42/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 września 2004r.
 
 
 
 
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
 
 
uchwala się, co następuje
 
 
§ 1
1.   Przedsiębiorcom (podmiotom gospodarczym) działającym na terenie gminy Świdnica przysługują następujące zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości:
a)      zwolnienie z podatku z tytułu uruchomienia zakładu produkcyjnego lub usługowego,
b) ulga w podatku z tytułu zatrudnienia lub zwiększenia zatrudnienia.
 
 
§ 2
 
            Zwolnienie z tytułu uruchomienia zakładu produkcyjnego lub usługowego
 
1.      Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy taką działalność na terenie gminy Świdnica.
2.      Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3.      Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, uważa się dzień uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia działalności usługowej.
4.      Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotów gospodarczych powstałych poprzez przekształcenie, połączenie, przejęcie, bądź wydzielenie z innych podmiotów gospodarczych uprzednio działających na terenie gminy Świdnica – bez dokonania zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego.
§ 3
 
            Ulga z tytułu zatrudnienia lub zwiększenia zatrudnienia
1.   Udziela się ulgi w podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie gminy Świdnica nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych stałych miejsc pracy.
2.   Nowe inwestycje są to inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego
      przedsiębiorstwa, rozbudową lub zakupem istniejącego już przedsiębiorstwa, jak również
      rozpoczęciem w istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie
      zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego.
3.   Prawo do ulgi obejmuje również przedsiębiorców, którzy w wyniku nowych inwestycji umożliwią prowadzenie działalności innym przedsiębiorcom powiązanym technologicznie, kapitałowo lub kooperacyjnie i utworzenie przez nich co najmniej 5 nowych miejsc pracy.
4.   Ulgi w podatku od nieruchomości nie stosuje się wobec przedsiębiorców prowadzących działalność na nieruchomościach stanowiących stacje paliw i obiekty handlowe o powierzchni całkowitej powyżej200 m2.
5.   Roczna ulga w podatku od nieruchomości wynosi 800 zł za każde utworzone nowe stałe miejsce pracy na następujące okresy:
      a)   24 miesiące – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 5 do 25 nowych stałych miejsc pracy,
      b)   36 miesięcy – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 26 do 50 nowych stałych miejsc pracy,
      c)   48 miesięcy – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 51 do 100 nowych stałych                   miejsc pracy,
 d)   72 miesiące – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono powyżej 100 nowych stałych         miejsc pracy.
6.   Wysokość udzielonej ulgi w danym roku podatkowym nie może przekroczyć wysokości
      podatku należnego od nieruchomości lub jej części związanej z prowadzeniem działalności
      gospodarczej na terenie gminy Świdnica.
7.   Z ulgi, o której mowa w ust.1 mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy poszerzą swoją działalność w wyniku nowej inwestycji. Ulga w podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję w wyniku, której nabyto nowe grunty, budynki albo wybudowano nowe budynki, budowle lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą.
8.   Warunek utworzenia nowych stałych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
9.   Ulga w podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.
 
§ 4
 
 
1.      Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 udzielane są wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, złożony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia lub ulgi.
2.      Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem lub ulgą.
3.      Prawo do zwolnienia, bądź ulgi w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca spełnił warunki do uzyskania zwolnienia, bądź ulgi.
4.   W czasie korzystania z ulgi, o której mowa w § 3 przedsiębiorca może wnioskować o zmianę okresu ulgi określonej w § 3 ust.4, ale łączny okres ulgi nie może przekroczyć 6 lat.
   
§ 5
1.   Na początku każdego roku podatkowego w terminie do 31 marca, przedsiębiorca korzystający z ulgi jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
a)      wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,
b)      poziomu zatrudnienia,
c)      kosztów zatrudnienia pracowników,
d)      wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających datę, od której będzie przysługiwała ulga.
2.   W przypadku utraty warunków uprawniających do ulgi, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do ulgi powiadomić organ wydający decyzję o uldze w podatku od nieruchomości.
3.   Przedsiębiorca, o którym mowa w ust.1 traci prawo do ulgi od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4.   Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku wynikającego z ust. 1 traci prawo do ulgi od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
5.   Przedsiębiorca, który wprowadził celowo w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania ulgi, traci prawo do ulgi za cały okres korzystania z ulgi.
6.   Przedsiębiorca, o którym mowa w ust.4 i 5 zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami.
§ 6
1.      Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 2 i § 3 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291).
2.      Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 2 i § 3 nie dotyczą przedsiębiorców, gdy:
-         kwota zwolnienia (ulgi) dla przedsiębiorcy łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia zwolnienia (ulgi) przekracza 100.000 EURO,
-         przedsiębiorca prowadzi działalność w transporcie.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 8
1.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-10-11 11:12:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-10-11 11:12:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:42:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony