ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/33/04Drukuj informacjęAkt prawny: V/33/04

Szczegóły informacji

V/33/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-07-20

Data podjęcia/podpisania: 2004-07-20

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy.

Treść:

Uchwała Nr V/33/04
Uchwała Nr V/33/04
Rady Gminy w Świdnicy
z dnia 20 lipca 2004r.
w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzania   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200U. Nr 142, poz.1591, z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.) uchwala się co następuje.

§1.

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy.

2. Przedmiot planu określa art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Granice obszaru objętego opracowaniem planu określono na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały, który stanowi mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:5000.