ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/31/04Drukuj informacjęAkt prawny: IV/31/04

Szczegóły informacji

IV/31/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-06-25

Data podjęcia/podpisania: 2004-06-25

Tytuł aktu:

w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.

Utracił moc przez:

V/27/2019

Treść:

Załącznik Nr 11
 
 
 
U C H W A Ł A   Nr  IV/31/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia  25 czerwca 2004r.
 
 
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.
 
 
         Na podstawie art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
 
u c h w a l a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
1.Nadaje się statuty sołectwom – jednostkom pomocniczym Gminy Świdnica.
 
2.Statuty sołectw wymienione w niniejszym paragrafie stanowią załączniki do uchwały i są
   jej integralną częścią:
   Załącznik Nr 1 – Statut Sołectwa Buchałów
   Załącznik Nr 2 – Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek
   Załącznik Nr 3 – Statut Sołectwa Grabowiec
   Załącznik Nr 4 – Statut Sołectwa Koźla
   Załącznik Nr 5 – Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra
   Załącznik Nr 6 – Statut Sołectwa Lipno
   Załącznik Nr 7 – Statut Sołectwa Piaski
   Załącznik Nr 8 – Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo
   Załącznik Nr 9 – Statut Sołectwa Słone
   Załącznik Nr 10 – Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo
   Załącznik Nr 11 – Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno.
 
§ 2
 
Traci moc Uchwała Nr 38/IX/2/96 Rady Gminy Świdnica z dnia 31.12.1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świdnica oraz Uchwała Nr VI/22/2000 z dnia 30.08.2000r. w sprawie zmian statutów sołectw w Gminie  Świdnica.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 1
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 BUCHAŁÓW
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Buchałów stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Buchałów  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Buchałów działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Buchałów..
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.1.  zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.2.  sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.1.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.2.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.3.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.4.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.5.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.6.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.7.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.1.  z inicjatywy własnej
1.2.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.3.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.1.  miejscowość i datę zebrania
8.2.  porządek zebrania
8.3.  treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.4.przebieg dyskusji
8.5.podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.1.  wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.2.  reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.3.  składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.4.  przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.5.  kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.6.  zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.7.  uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.1.    wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.2.    ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.3.    występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.1.    pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.2.    pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.3.    ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.1.    przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.2.    przeprowadzenie głosowania
1.3.    ustalenie wyników wyborów
1.4.    sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.1.    załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.2.    utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.3.    zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
    Załącznik Nr 2
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 DRZONÓW z gajówką Wirówek
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Drzonów z gajówką Wirówek stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Drzonów z gajówką Wirówek  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Drzonów z gajówką Wirówek działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Drzonów z gajówką Wirówek..
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.3.  zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.4.  sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.8.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.9.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.10.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.11.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.12.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.13.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.14.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.4.  z inicjatywy własnej
1.5.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.6.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.6.  miejscowość i datę zebrania
8.7.  porządek zebrania
8.8.  treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.9.przebieg dyskusji
8.10.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.8.  wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.9.  reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.10.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.11.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.12.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.13.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.14.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.4.    wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.5.    ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.6.    występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.4.    pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.5.    pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.6.    ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.5.    przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.6.    przeprowadzenie głosowania
1.7.    ustalenie wyników wyborów
1.8.    sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.4.    załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.5.    utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.6.    zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 3
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 GRABOWIEC
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Grabowiec stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Grabowiec  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Grabowiec działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Grabowiec.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.5.  zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.6.  sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.15.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.16.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.17.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.18.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.19.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.20.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.21.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.7.  z inicjatywy własnej
1.8.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.9.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.11.        miejscowość i datę zebrania
8.12.        porządek zebrania
8.13.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.14.      przebieg dyskusji
8.15.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.15.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.16.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.17.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.18.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.19.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.20.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.21.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.7.    wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.8.    ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.9.    występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.7.    pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.8.    pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.9.    ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.9.    przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.10.przeprowadzenie głosowania
1.11.ustalenie wyników wyborów
1.12.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.7.    załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.8.    utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.9.    zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 4
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 KOŹLA
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Koźla stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Koźla  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Koźla działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Koźla..
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.7.  zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.8.  sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.22.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.23.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.24.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.25.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.26.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.27.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.28.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.10.  z inicjatywy własnej
1.11.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.12.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.16.        miejscowość i datę zebrania
8.17.        porządek zebrania
8.18.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.19.      przebieg dyskusji
8.20.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.22.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.23.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.24.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.25.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.26.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.27.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.28.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.10.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.11.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.12.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.10.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.11.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.12.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.13.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.14.przeprowadzenie głosowania
1.15.ustalenie wyników wyborów
1.16.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.10.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.11.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.12.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 Załącznik Nr 5
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 LETNICA z gajówką Dobra
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Letnica z gajówką Dobra stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Letnica z gajówką Dobra  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Letnica z gajówką Dobra działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś   Letnica z gajówką Dobra.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.9.  zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.10.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.29.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.30.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.31.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.32.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.33.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.34.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.35.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.13.  z inicjatywy własnej
1.14.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.15.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.21.        miejscowość i datę zebrania
8.22.        porządek zebrania
8.23.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.24.      przebieg dyskusji
8.25.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.29.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.30.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.31.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.32.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.33.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.34.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.35.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.13.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.14.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.15.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.13.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.14.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.15.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.17.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.18.przeprowadzenie głosowania
1.19.ustalenie wyników wyborów
1.20.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.13.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.14.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.15.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 6
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 LIPNO
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Lipno stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Lipno  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Lipno działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Lipno.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.11.                       zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.12.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.36.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.37.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.38.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.39.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.40.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.41.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.42.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.16.  z inicjatywy własnej
1.17.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.18.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.26.        miejscowość i datę zebrania
8.27.        porządek zebrania
8.28.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.29.      przebieg dyskusji
8.30.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.36.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.37.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.38.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.39.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.40.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.41.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.42.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.16.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.17.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.18.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.16.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.17.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.18.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.21.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.22.przeprowadzenie głosowania
1.23.ustalenie wyników wyborów
1.24.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.16.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.17.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.18.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 7
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 PIASKI
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Piaski stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Piaski  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Piaski działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Piaski.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.13.                       zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.14.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.43.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.44.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.45.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.46.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.47.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.48.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.49.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.19.  z inicjatywy własnej
1.20.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.21.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.31.        miejscowość i datę zebrania
8.32.        porządek zebrania
8.33.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.34.      przebieg dyskusji
8.35.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.43.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.44.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.45.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.46.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.47.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.48.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.49.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.19.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.20.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.21.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.19.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.20.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.21.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.25.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.26.przeprowadzenie głosowania
1.27.ustalenie wyników wyborów
1.28.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.19.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.20.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.21.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 8
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 RADOMIA z przysiółkiem Orzewo
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo Radomia z przysiółkiem Orzewo  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Radomia z przysiółkiem Orzewo.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.15.                       zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.16.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.50.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.51.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.52.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.53.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.54.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.55.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.56.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.22.  z inicjatywy własnej
1.23.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.24.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.36.        miejscowość i datę zebrania
8.37.        porządek zebrania
8.38.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.39.      przebieg dyskusji
8.40.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.50.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.51.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.52.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.53.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.54.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.55.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.56.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.22.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.23.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.24.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.22.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.23.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.24.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.29.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.30.przeprowadzenie głosowania
1.31.ustalenie wyników wyborów
1.32.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.22.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.23.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.24.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 9
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 SŁONE
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Słone stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Słone  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Słone działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Słone.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.17.                       zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.18.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.57.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.58.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.59.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.60.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.61.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.62.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.63.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.25.  z inicjatywy własnej
1.26.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.27.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.41.        miejscowość i datę zebrania
8.42.        porządek zebrania
8.43.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.44.      przebieg dyskusji
8.45.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.57.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.58.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.59.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.60.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.61.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.62.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.63.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.25.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.26.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.27.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.25.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.26.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.27.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.33.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.34.przeprowadzenie głosowania
1.35.ustalenie wyników wyborów
1.36.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.25.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.26.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.27.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 10
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
 ŚWIDNICA z przysiółkiem Łochowo
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa  Świdnica z przysiółkiem Łochowo stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo  Świdnica z przysiółkiem Łochowo  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa  Świdnica z przysiółkiem Łochowo działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Świdnica z przysiółkiem Łochowo.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.19.                       zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.20.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.64.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.65.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.66.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.67.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.68.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.69.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.70.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.28.  z inicjatywy własnej
1.29.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.30.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.46.        miejscowość i datę zebrania
8.47.        porządek zebrania
8.48.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.49.      przebieg dyskusji
8.50.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.64.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.65.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.66.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.67.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.68.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.69.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.70.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.28.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.29.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.30.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.28.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.29.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.30.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.37.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.38.przeprowadzenie głosowania
1.39.ustalenie wyników wyborów
1.40.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.28.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.29.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.30.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Załącznik Nr 11
 
 
STATUT   SOŁECTWA
 
WILKANOWO  z przysiółkiem  Rybno
 
 
 
Rozdział I.  Nazwa i obszar.
 
 
§ 1
 
Ogół mieszkańców Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem  Rybno stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
 
.§ 2
 
1. Sołectwo Wilkanowo z przysiółkiem Rybno  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami pozostałych  sołectw tworzą wspólnotę samorządową  Gminy Świdnica.
 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności:
   2.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
          poz. 1591 ze zm.)
   2.2. uchwały Nr I/1/2004 Rady Gminy Świdnica  z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie
          Statutu Gminy Świdnica ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
          z dnia 14.04.2004r. Nr 23, poz. 411)
   2.3. niniejszego statutu.
 
§ 3
 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Wilkanowo z przysiółkiem  Rybno.
 
 
Rozdział II. Organizacja i zakres działania.
 
§ 4
 
1. Organami sołectwa są:
1.21.                       zebranie wiejskie – uchwałodawczym
1.22.                       sołtys – wykonawczym
 
2.Rada sołecka jest kolegium opiniodawczo – doradczym, wspomagającym działalność
   sołtysa.
 
§ 5
 
1.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej  pokrywa się z kadencją rady gminy Świdnica.
2.Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od wyboru nowej rady gminy.
 
 
 
 
§ 6
 
1.Samorząd wiejski podejmuje swoje decyzje na zebraniach wiejskich.
Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1.71.  uchwalanie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa;
1.72.  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów
i wydatków  sołectwa;
1.73.  wybieranie i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;
1.74.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;
1.75.  kształtowanie zasad współżycia społecznego;
1.76.  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
1.77.  organizowanie  pomocy sąsiedzkiej;
 
2.Zebranie wiejskie ma prawo wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie mienia
   komunalnego do użytkowania przez sołectwo.
 
 
§ 7
 
1.Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do
   głosowania.
 
2.Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
   spisu wyborców, sporządzanego w celu przeprowadzenia  wyborów do organów gminy
   Świdnica  bieżącej kadencji.
 
§ 8
 
1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1.31.  z inicjatywy własnej
1.32.  na pisemny wniosek rady sołeckiej
1.33.  na pisemny wniosek rady gminy lub wójta.
 
2.Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys
   najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
 
3. Zebranie wiejskie do wyboru sołtysa zwołuje wójt. Przepis § 16 ust. 1 stosuje się   odpowiednio.
 
 
§ 9
 
1.Porządek zebrania wiejskiego ustala sołtys wspólnie z radą sołecką.
 
2.Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub  wyznaczona przez niego osoba
   z wyjątkiem zapisu  § 16 pkt 1.
 
3.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z niniejszym
   statutem.
 
4.Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy w zebraniu uczestniczy minimum 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 
5. Zapis ust. 4  nie obowiązuje w wyznaczonym drugim terminie zebrania wiejskiego.
 
6.Uchwały zebrania wiejskiego  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
   chyba, że Statut stanowi inaczej.
 
7.Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany za co odpowiada  przewodniczący obrad.
 
8. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
8.51.        miejscowość i datę zebrania
8.52.        porządek zebrania
8.53.        treść podejmowanych uchwał i wniosków
8.54.      przebieg dyskusji
8.55.      podpisy sołtysa i protokolanta.
 
9.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania wiejskiego i inne załączniki
   złożone do protokołu.
 
10.Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
 
11.Kopię protokołu z zebrania przekazuje się wójtowi w ciągu 7 dni.
 
 
 
 
§ 10
 
1.Do sołtysa należy w szczególności:
1.71.    wykonywanie  uchwał zebrania wiejskiego,
1.72.    reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Świdnica,
1.73.    składanie sprawozdania z wykonania  rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa
1.74.    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego
1.75.    kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej
1.76.    zapoznawanie mieszkańców sołectwa z uchwałami rady gminy
1.77.    uczestniczenie w naradach zwoływanych przez wójta.
 
2.Sołtys  uczestniczy w obradach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
Przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać
wnioski w imieniu mieszkańców.
 
3.Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
 
4.Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
   podróży służbowej.
 
5.W przypadku dłuższego niż  30 dni braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. Jednorazowe zastępstwo nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 
 
§ 11
 
1.Sołtys współdziała z radą sołecką.
 
2.Rada sołecka składa się z  3 - 5 osób.
 
3.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
   kwartał.
 
4.Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
4.31.wspomaganie działalności sołtysa poprzez doradzanie  i pomoc w realizacji ustaleń
zebrania wiejskiego.
4.32.ustalanie, wspólnie z sołtysem, porządku obrad zebrań wiejskich
4.33.występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy Świdnica.
 
 
Rozdział  III. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
 
§ 12
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
   się w głosowaniu tajnym.
 
2.Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
 
§ 13
 
1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy
   mieszkaniec, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
   terenie sołectwa.
 
2.Prawo wybierania potwierdza figurowanie w spisie wyborców ( § 7 ust. 2).
 
3.Nie mają prawa wybierania osoby:
3.31.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
3.32.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3.33.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 
 
§ 14
 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
 
§ 15
 
1.Rada gminy Świdnica podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady
   sołeckiej na nową kadencję.
 
2.Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim
   zwołanym przez wójta nie później niż 14 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
 
3.W razie konieczności przeprowadzenia  wyborów  sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt i przeprowadza je w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
 
§ 16
 
1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego lub sam prowadzi zebranie.
 
2.Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie może zawierać informację o dwóch kolejnych terminach zebrania wiejskiego tego samego dnia.
 
3.Osoby uprawnione do głosowania ujęte są w spisie wyborców sporządzonym w Urzędzie Gminy.
 
4.W spisie umieszcza się nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania wyborcy.
 
5.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
 
6.Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej
   wybranej przez zebranie wiejskie.
 
§ 17
 
1.Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób w sołectwie posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Zapis ust.1 nie obowiązuje na zebraniu wiejskim, zwołanym w drugim terminie .
 
 
 
§ 18
 
1.Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających  prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 
3.Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4.Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 
 
5.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Przewodniczącego ze swojego grona wybierają członkowie komisji.
 
 
§ 19
 
1.Do zadań komisji należy:
1.41.przyjęcie zgłoszeń kandydatów
1.42.przeprowadzenie głosowania
1.43.ustalenie wyników wyborów
1.44.sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 
2.Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 
3.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
 
§ 20
 
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
 
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.
 
3.Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa..
 
4.Otrzymanie karty do głosowania każdy potwierdza własnym podpisem złożonym
w rubryce spisu wyborców.
 
5.Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
 
6.Wyborca na karcie do głosowania dokonuje skreśleń pozostawiając nazwisko kandydata, na którego oddaje swój głos ( w wyborach sołtysa) lub nazwiska kandydatów ( w wyborach do rady sołeckiej).
 
7.Karty bez skreśleń poczytuje się za głos nieważny.
 
8.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
 
 
§ 21
 
1.Za wybranego sołtysa  uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów (50%+1).
 
2.W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości przeprowadza się drugą turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 
 
3.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczb głosów.
 
 
§ 22
 
1.Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 
2.Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.
 
§ 23
 
Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1.upływu kadencji
2.złożenia na ręce wójta gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
3.odwołania z funkcji sołtysa
4.braku możliwości pełnienia funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 90 dni
5.pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu
6.śmierci.
 
 
§ 24
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa wygasają również mandaty wszystkich członków rady sołeckiej.
 
 
 
§ 25
 
1.W przypadku wcześniejszego ( przed upływem kadencji) wygaśnięcia mandatów sołtysa
i rady sołeckiej lub pojedynczego członka rady sołeckiej,  przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 
2.Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 26
 
1.Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt gminy na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
( tzn. 50% + 1 głos) przy spełnieniu wymogów zapisu § 17.
 
2.Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na  zebraniu 
  zwołanym nie później niż 30 dni od dnia odwołania.
 
3.Kadencja sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 15 ust. 2.
 
§ 27
 
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
 
 
Rozdział IV.  Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym.
 
 
 
§ 28
 
1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 
2.W celu realizacji samodzielności finansowej, zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy zwany budżetem sołectwa. Uwzględnia on w  pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji sołectwa.
 
3.Rada gminy może odrębną uchwałą przekazać  sołectwu wyodrębnioną część mienia gminnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej pożytkami. W tym samym trybie następuje przejęcie części mienia.
 
4.W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:
4.31.załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia
4.32.utrzymywaniu mienia w stanie nie pogorszonym, w ramach  określonego przeznaczenia
4.33.zachowaniu mienia i osiągania z niego dochodów.
 
5.Osiągane z przekazanego mienia dochody przekazywane są do budżetu gminy.
 
§ 29
 
1.Dochodami sołectwa mogą być również :
   1.1.dobrowolne wpłaty ludności
   1.2.środki pochodzące z darowizn
   1.3.środki pozyskane z tytułu działalności gospodarczej
   1.4.inne.
 
2.Środki pozyskane przez sołectwo z tytułów wymienionych w ust.1 stanowią dochód własny sołectwa i nie wymagają przekazania do budżetu gminy.
 
 
 
 
§ 30
 
Do dysponowania  finansami sołectwa po podjęciu stosownej uchwały zebrania wiejskiego upoważniony jest sołtys i co najmniej jeden członek rady sołeckiej.
 
 
§ 31
 
Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt w Urzędzie Gminy.
 
 
Rozdział V. Nadzór i kontrola.
 
§ 32
 
1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
2.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
 
 3.Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej rady gminy i skarbnika gminy.
 
4.Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest rada gminy.
 
5.Wójt wspiera radę gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących .
 
 
 
§ 33
 
Rada gminy ma prawo żądania informacji  i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.
 
 
§ 34
 
1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 
2.Sołtys przedkłada radzie gminy na zasadach określonych w ust.1 akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 36.
 
§ 35
 
1.Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydawany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O ich nieważności  w całości lub części orzeka rada gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały  lub aktu  w trybie określonym w § 34.
 
2.Wójt gminy może zawiesić zarządzeniem wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej  na okres  międzysesyjny, jeżeli wykonanie tej uchwały  lub tego aktu wywołałoby nieodwracalne skutki prawne oraz w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych.
Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
 
3.W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane
z naruszeniem prawa.
 
4.Projekty uchwał rady gminy, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 
5.Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w § 34, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach
z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie gminy, na jej żądanie, tej uchwały lub tego aktu.  
 
6.Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez     sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich  podjęcia.
 
§ 36
 
Przepisu § 35 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji  publicznej, wydanych przez sołtysa.
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór poza instancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
 
§ 37
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sołtysa przepisów  prawa powszechnie obowiązującego  rada gminy może w drodze uchwały odwołać sołtysa.
W przypadku odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę, która do czasu wyboru
sołtysa pełni jego funkcję.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-06 12:27:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-06 12:40:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-22 19:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony