ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/30/04Drukuj informacjęAkt prawny: IV/30/04

Szczegóły informacji

IV/30/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-06-25

Data podjęcia/podpisania: 2004-06-25

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat.

Treść:

U C H W A Ł A Nr IV/30/04
U C H W A Ł A   Nr IV/30/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 2004r.
 
 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat.
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  ze zm.) oraz art. 36 ust. 2 pkt 1, art.50
ust. 1 –6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64,
poz. 593 ze zm.)
 
 
u c h w a l a    s i ę,   c o    n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje:
1.      osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona,
 
2.      osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 
§ 2
 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów  z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 
§ 3
 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze decyzją administracyjną, ustalając ich zakres, okres na jaki zostały przyznane i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.
2. Ustala się odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
Dochód na osobę w rodzinie lub
dochód osoby samotnie gospodarującej wg art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony  w procentach
Wysokość odpłatności liczona
 
 
     Osoby samotnie gosp.
od kosztu 1 godz. usługi
 
 
        Osoby w rodzinie
101% - 130%
             10%
              20%
131% - 150%
                20%
                 30%
151% - 200%
                40%
              50%     
201% - 300%
              60%
              70%

Powyżej 300%

             100%
              100%
 
§ 4
 
Można w całości zwolnić od odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczeniobiorców, których:
-         dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego na podstawie art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
-         dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 5
 
Odpłatność, o której mowa w § 3, dokonywana  jest przez osoby korzystające z usług do kasy lub na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
 
§ 6
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy może odstąpić od żądania zwrotu odpłatności.
 
§ 7
 
Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej określany jest przez Wójta Gminy Świdnica
do 31 stycznia danego roku budżetowego na podstawie wykonania budżetu z roku poprzedniego w rozdziale usługi opiekuńcze.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 
§ 9
 
Traci moc uchwała Nr III/21/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie
szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze.
 
§ 10
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-06 12:15:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-06 12:16:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-07-06 12:15:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony