ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/29/04Drukuj informacjęAkt prawny: IV/29/04

Szczegóły informacji

IV/29/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-06-25

Data podjęcia/podpisania: 2004-06-25

Tytuł aktu:

w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004.

Treść:

Uchwała Nr
UC H W A Ł A   Nr  IV/29/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 2004r.
 
 
w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 872 ).
 
 
u c h w a l a     s i ę
 
Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2004
 
Rozdział 1
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy.
 
§ 2
 
Program określa formy, zasady i zakres współpracy samorządu Gminy z organizacjami, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
 
§ 3
 
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
 
  1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  2. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. Programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku.
 
§ 4
 

1.      Obszar współpracy Gminy Świdnica z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy;

 
2.  Wspierana będzie realizacja zadań Gminy z zakresu:
2.1 oświaty i wychowania
2.2 kultury i sztuki
2.3 sportu i rekreacji
2.4 turystyki
2.5 zdrowia
2.6 pomocy społecznej
2.7 bezpieczeństwa i porządku publicznego
 
 
Rozdział 2
 
Formy współpracy
 
§ 5
 
1.      Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się poprzez:
1.1.   powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
1.2.   wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowania ich realizacji.
2.      Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
       w celu ich zgrania odbywa się poprzez:
2.1.   publikowanie ważnych informacji w publikacjach oraz na stronach internetowych gminy;
2.2.   udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy oraz jej komisjach;
2.3.   przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2004 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu;
2.4.   konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.
3.      Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
      działalności organizacji odbywa się poprzez:
3.1.   informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach jej komisji, na których omawiane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;
3.2.   udostępnienie projektów uchwał na stronie internetowej Gminy.
4.      Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i
      inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy
      organów Gminy lub organizacji, w celu:
4.1.   przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego;
4.2.   przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem;
4.3.   przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
5.      Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
5.1.   udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. udostępnienie lokalu;
5.2.   udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł niż dotacje Gminy;
5.3.   nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.
 
 
Rozdział 3
 
Zasady Współpracy
 
 
§ 6
 
Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Wójt określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych
( w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
 
§ 7
 
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Gminy.
 
§ 8
 
Wójt określi projekt zadań priorytetowych na rok 2005 w terminie do 15 listopada 2004 roku i poda do wiadomości organizacji pozarządowych poprzez publikacje o zasięgu lokalnym oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy.
 
§ 9
 
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1.      pomocniczości;
2.      suwerenności stron;
3.      partnerstwa;
4.      efektywności;
5.      uczciwej konkurencji;
6.      jawności.
 
§ 10
 
 
Wykaz zagadnień priorytetowych w roku 2004 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność organizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
 
 
 
§ 11
 
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych,
które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.
 
 
Rozdział 4
 
Postanowienia końcowe
 
§ 12
 
W terminie nie późniejszym niż do 30 grudnia 2004 roku Rada Gminy uchwali Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok.
 
§ 13
 
1.      Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz podjęta na jej podstawie stosowna uchwała Rady Gminy Świdnica;
2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Gminy na każdy rok;
3.      Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zmieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Świdnica.
 
§ 14
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 
§ 15
 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.