ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/28/04Drukuj informacjęAkt prawny: IV/28/04

Szczegóły informacji

IV/28/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-06-25

Data podjęcia/podpisania: 2004-06-25

Tytuł aktu:

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Treść:

Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr IV/28/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia  25 czerwca 2004r.
 
 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z póżn. zm.)
 
uchwala  się, co następuje:
 
§ 1
 
Określone w niniejszej uchwale tryb oraz zasady stosuje się do udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Świdnica innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
 
§ 2
 
1.       O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o których mowa w § 1.
2.       Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.       W przypadkach szczególnych wymagających uzasadnienia w formie pisemnej wniosek może być  złożony po upływie ww. terminu.
4.       Wójt Gminy może złożyć ofertę na realizację zadań, o którym mowa w § 1 podmiotom wymienionym w § 2 ust.1. Podmiot przyjmujący ofertę Wójta składa pisemny wniosek o realizację zadania o którym mowa w § 1 .
§ 3
 
1.       Wnioski - oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawierać w szczególności:
1)       szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2)       kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3)       informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
4)       termin i miejsce realizacji zadania,
5)       informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację  danego zadania,  
2.       Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny oraz rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli .
3.       Wniosek powinien zawierać także poświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publiczno-prawnych.
4.       Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.
5.       Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6.       Nie złożenie  wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji. 
 
§ 4
 

1.       Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady gminy,  uwzględniając w szczególności:

1)       znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,

2)       wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 1

3)       ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,