ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXIII/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XXIII/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXIII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIII/164/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji