ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
XXV/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXV/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XXV/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030.
Nr aktu prawnego
XXV/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie kontroli przewozów szkolnych w placówkach oświatowych z terenu gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021
Nr aktu prawnego
0050.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.8.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji