ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu Senior+ na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i obsługi monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian W składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
0050.3.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty dotacji na rok 2020 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.2.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji