ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/19/04Drukuj informacjęAkt prawny: II/19/04

Szczegóły informacji

II/19/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-04-16

Data podjęcia/podpisania: 2004-04-16

Tytuł aktu:

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Treść:

UCHWAŁA Nr 19/11/04

UCHWAŁA     Nr 19/11/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. ) w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593)) oraz uchwały nr W125192 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 1992 roku w sprawie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Świdnica

uchwala    się

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

w Świdnicy

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zwany dalej „Ośrodkiem" jest

jednostką organizacyjną Gminy Świdnica. 2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

§2

Ośrodek działa na podstawie stosownych przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

1.  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)

2.              ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
1998r. Nr 137, poz. 887 ze zm.)

3.              ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, ze zm.)

4.              ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.)

5.      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 ze zm.)

6.             ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

7.             ustawy z dnia 10 maja 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1593 ze zm.)

8.             Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593)

9.             Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)

10.      Ustawy dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 ze zm.)

11.      Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2003r. Nr 122,
poz. 1143)

oraz niniejszego statutu.

§3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

-  „Gminie" należy przez to rozumieć Gminę Świdnica

-  „Wójcie" należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świdnica

-  „Kierowniku" należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świdnicy

§4

Ośrodek  ma   swoją siedzibę  we  wsi   Świdnica,   ul.   Długa  25,   powiat  zielonogórski, województwo lubuskie, terenem działania jest teren Gminy Świdnica.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§5 Przedmiotem działania Ośrodka jest:

1.  Umożliwienie  osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości.

2.             Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

3.             Zapobieganie    trudnym    sytuacjom    życiowym    przez    podejmowanie    działań
zmierzających do  życiowego usamodzielnienia osób  i rodzin oraz integracji ze
środowiskiem.

§6

Działalność Ośrodka polega w szczególności na:

1.              Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń.

2.              Pracy socjalnej .

3.              Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej w tym:

 

-  świetlic środowiskowych

-  mieszkań chronionych

-  punktu wsparcia psychologiczno - terapeutyczno - prawnego

-  ośrodka wsparcia

-  klubów wsparcia społecznego

 

4.              Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej .

5.              Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

6.              Rozwijaniu    nowych    form    pomocy    społecznej    i    samopomocy    w    ramach
zidentyfikowanych potrzeb .

7.              Realizowaniu innych zadań gminy na podstawie przepisów szczególnych .

§7

1.       Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz
inne zlecone przez gminę Ośrodkowi, realizowane w oparciu o przepisy szczególne.

2.       Wykonując zadania własne Gminny Ośrodek kieruje się ustaleniami Rady Gminy i Wójta,
który tworzy warunki organizacyjne dla funkcjonowania Ośrodka i prawidłowej realizacji
zadań.

§8

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1)                opracowanie i realizacje gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze  szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)       sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

4)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

5)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;

6)       przyznawanie   i   wypłacanie   zasiłków   celowych   na   pokrycie   wydatków   na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym
dochodu   i   możliwości   uzyskania   świadczeń   na   podstawie   przepisów    o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

7)       przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

8)       opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

9)                praca socjalna;

10)         organizowanie  i  świadczenie usług  opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

11)         tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

12)         dożywianie dzieci;

13)         kierowanie   do   domu  pomocy  społecznej   i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;

14)         sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

 

15)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

16)          przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków

17)            prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

18)           podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

19)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20)     opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o
Powszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 

21)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną

22)        realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

§9

W wykonywaniu zadań pomocy społecznej określonych w § 8 Ośrodek współdziała na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, z osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami, instytucjami administracji samorządowej i rządowej.

§10

Do współdziałania z Ośrodkiem zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.

§11

Pracownikom socjalnym Ośrodka wykonującym zadania gminy z zakresu pomocy społecznej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

§12

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności Gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GMINNYM   OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

§13

1.  Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy, jego organizacją i działalnością kieruje
Kierownik.

2.               Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt;

3.               Kierownik  a  w  razie jego  nieobecności  upoważniony  na  wniosek  Kierownika
pracownik załatwia indywidualne sprawy i wydaje decyzje administracyjne z zakresu
zadań własnych i zleconych na podstawie udzielonego przez Wójta upoważnienia;

4.               Organizację i strukturę Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.

§14

Do wyłącznej kompetencji Kierownika należy:

1)             zarządzanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      wydawanie  zarządzeń wewnętrznych,  pism  ogólnych  i  przestrzeganie  zasad  ich
obiegu;

3)      opracowanie zasad kontroli wewnętrznej, prowadzenie zbiorów akt w jednostce,
ustalanie wewnętrznej struktury jednostki, regulaminu organizacyjnego i regulaminu
pracy dostosowanego do realizowanych zadań

4)      sporządzanie   okresowych   sprawozdań  oraz  przedstawianie  potrzeb   dotyczących
działalności Ośrodka;

5)             zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie spraw płacowych oraz ustalanie
zakresów obowiązków;

6)      dokonywanie podziału Gminy na rejony opiekuńcze;

7)      wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;

8)             składanie Radzie  Gminy  corocznego  sprawozdania z  działalności  Ośrodka oraz
przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

9)      wykonywanie innych zadań na podstawie otrzymanych upoważnień wynikających z
odrębnych przepisów;

10)      zachowanie   szczególnej   staranności   przy   wykonywaniu   zarządu   powierzonym
mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem;

11)          zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach   zadań określonych w ostatecznych
planach rzeczowo-finansowych przyjętych na dany rok budżetowy.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK   I   GOSPODARKA   FINANSOWA GMINNEGO   OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§15

Mienie Ośrodka stanowią składniki majątkowe przekazane przez Gminę w trwały zarząd.

§16

Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Gminy Świdnica, Wojewody Lubuskiego oraz innych źródeł.

§17

Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy dla zadań ustalonych w zakresie działań Ośrodka sporządzony przez Kierownika i uchwalony przez Radę Gminy Świdnica.

§18

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację kadrową, materiałową, finansową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania.

§19

1.  Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.

2.              Kontrolę prawidłowości rozliczeń oraz realizacji budżetu Ośrodka   sprawuje Skarbnik

Gminy.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

Ośrodek używa pieczątki podłużnej o brzmieniu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Świdnicy

ul. Długa 25,      66-008 Świdnica

NIP-.973-06-50-330 REGON:006082677

§21

1.  Statut Ośrodka uchwala Rady Gminy Świdnica.

2.             Zmiany w Statucie dokonuje Rada Gminy    Świdnica w trybie właściwym do jego
uchwalania.

§22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/19/04Drukuj informacjęAkt prawny: II/19/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-06 10:54:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-06 10:55:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-07-06 10:54:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony