ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/54/06Drukuj informacjęAkt prawny: IV/54/06

Szczegóły informacji

IV/54/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-12-29

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Treść:

Uchwała Nr IV/54/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art.168 ust.2 pkt 3, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 448.700 zł

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 36.200 zł
a) w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 27.200 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 20.000 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.000 zł
b) w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.000 zł
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.200 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.200 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 54.200 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.000 zł
w rozdziale 75416 Straż Gminna o kwotę 8.000 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 8.000 zł
4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem o kwotę 170.500 zł
a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 118.000 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 100.000 zł
§ 0320 Podarek rolny o kwotę 5.000 zł
§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 5.000 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 8.000 zł
b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 52.500 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 25.000 zł
§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 8.000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.500 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.000 zł
5) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 24.800 zł
w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 24.800 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 9.800 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł
6) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł
w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
o kwotę 4.000 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 4.000 zł
7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 150.000 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.000 zł

2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 408.200 zł

1) w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 1.450 zł
w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 1.450 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze o kwotę 1.450 zł
2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 5.050 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 5.050 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.050 zł
3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem o kwotę 68.200 zł
a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 9.600 zł
§ 0330 Podatek leśny o kwotę 200 zł
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 200 zł
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9.200 zł
b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 33.600 zł
§ 0320 Podatek rolny o kwotę 13.600 zł
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł
c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 25.000 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 25.000 zł
4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.059 zł
w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.059 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 10.059 zł
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 323.441 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 323.441 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (INTERREG III A)
o kwotę 323.441 zł

§ 2

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 323.441 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód o kwotę 323.441 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 323.441 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INTERREG III A)
o kwotę 323.441 zł

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 363.941 zł

1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000 zł
rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.000 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 1.000 zł
2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 323.441 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 323.441 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny pod
INTERREG III A) o kwotę 323.441 zł
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 39.500 zł
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 39.500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.500 zl

§ 3

1. Budżet po zmianach wynosi:
- plan dochodów 14.649.149 zł
- plan wydatków 15.679.892 zł
- deficyt budżetowy wynosi 1.030.743 zł, który zostanie pokryty z pożyczek.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - 2006 rok”
otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Wykaz inwestycji Gminy Świdnica finansowanych z udziałem
środków budżetowych – jednostki Urzędu Gminy w 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie
w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005
roku pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata
2006 - 2011” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005
roku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu
Spójności na 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-05 09:23:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-05 09:24:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-05 09:23:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony