ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2011
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica .
Nr aktu prawnego
III/13/05
Status
Uchylony
Lp: 2012
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Świdnicy i Gimnazjum w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
III/12/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2013
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
III/11/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2014
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
II/10/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2015
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Nr aktu prawnego
II/9/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2016
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku
Nr aktu prawnego
II/8/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2017
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdnica obręb Świdnica.
Nr aktu prawnego
II/7/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2018
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica i Letnica, gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2019
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
II/5/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2020
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
Nr aktu prawnego
II/4/05
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji