ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/32/06Drukuj informacjęAkt prawny: VI/32/06

Szczegóły informacji

VI/32/06

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-09-28

Data podjęcia/podpisania: 2006-09-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.

Treść:

Uchwała Nr VI/32/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 września 2006r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica,

uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone - obręb Słone i Wilkanowo, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej ok. 54,04 ha, w granicach wykazanych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.
Teren ograniczony jest:
- od północy - terenami leśnymi,
- od wschodu - terenami leśnymi,
- od południa - terenami leśnymi i gruntami rolnymi odłogującymi oraz nieużytkami,
- od zachodu - terenami rolnymi odłogującymi
i położony pomiędzy układami osadniczymi wsi Słone i Wilkanowo.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu
okolic wsi Słone oraz Wilkanowo w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając ochronę interesów publicznych oraz umożliwienie działalności podmiotów gospodarczych przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym, w skali 1:1000 - załącznik Nr 1
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu - załącznik nr 2,
3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

DZIAŁ II
Ustalenia planu

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów

§ 2

1. Wyznacza się obszary, o symbolach na rysunku planu:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) U,MN - tereny usług i działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) ZL - tereny leśne,
4) ZP - tereny zieleni publicznej,
5) R - tereny rolne,
6) E - tereny urządzeń elektroenergetycznych,
7) KD-K - tereny dróg publicznych - droga krajowa,
8) KD - tereny dróg publicznych - droga gminna,
9) KDW - tereny dróg wewnętrznych,
10) KX - tereny ciągów pieszych.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania obowiązujące wyznaczono na rysunku planu.

Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 3

Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych w przepisach odrębnych za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§ 4

1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych - do gruntu
na poszczególnych działkach z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami.
2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego z drogami dojazdowymi dla pojazdów pożarniczych.

§ 5

1. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy
hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
2. Dopuszcza się realizację barier dźwiękochłonnych na granicy terenu drogi krajowej - KD-K,
a terenami mieszkaniowymi, oznaczonymi symbolami 3 MN, 4 MN, 5 MN.

Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6

1. Kto w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Świdnica. Wójt jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
2. Projektowana zabudowa formą, gabarytami, materiałami użytymi do wykończenia zewnętrznego
musi nawiązywać do istniejącej zabudowy historycznej wsi.
3. Na pokrycia dachów wszystkich projektowanych obiektów budowlanych należy stosować dachówkę
ceramiczną, lub inne materiały drobnowymiarowe, wyłącznie w odcieniach brązu i czerwieni.
4. Ustala się pastelową kolorystykę elewacji, z wyłączeniem fioletu.
5. Ogrodzenia działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej muszą być wykonane jako ażurowe z
prześwitem minimum 70%, wysokość ogrodzenia frontu działki nie może przekraczać 1,20 m, Na pozostałych granicach działki dopuszcza się ogrodzenie do wysokości 1,60 m. Jako pełne ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty, oraz ogrodzenia roślinne.
6. Ogrodzenia działek budowlanych zabudowy związanej z działalnością gospodarczą muszą być
zgodne z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów w obrębie własnej nieruchomości.
8. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie, z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
9. Ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej należy
przeprowadzić szczegółowe badania geologiczne w zakresie lokalizacji pustek po dawnych korytarzach kopalnianych w celu uniknięcia katastrofy budowlanej.

Rozdział 4
Kształtowanie przestrzeni publicznej

§ 7

Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) dróg publicznych,
2) dróg wewnętrznych,
3) tereny ciągów pieszych,
4) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej.

Rozdział 5
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 8

1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
1) dla zabudowy mieszkaniowej 1500 m2,
2) dla zabudowy związanej z działalnością gospodarczą 1800 m2.
2. Ustala się minimalne wymiary działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych 3X3m2.
3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej 20% powierzchni działki, dla zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 50%
4. Ustala się rodzaj zabudowy jednorodzinnej jako wolno stojący dom mieszkalny. Nie dopuszcza się zabudowy szeregowej. Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą.

§ 9

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, linie nie
wykazane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Wymiary podano w metrach. Dopuszcza się, w obrębie terenów o symbolach 3-5 MN, lokalizowanie obiektów tymczasowych poza wyznaczonymi liniami zabudowy, nietrwale związanych z gruntem w obszarze pomiędzy 25 m a 50 m od granicy terenu z drogą o symbolu K-DK. Obiekty należy zlikwidować w przypadku rozbudowy obwodnicy Wilkanowa.
2. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy na granicy działki.

§ 10

1. Linie podziału wewnętrznego obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.
2. W zakresie proponowanych linii podziału wewnętrznego należy zachować układ podziału na działki
budowlane, przedstawiony na rysunku planu.

Rozdział 6
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11

1. Na terenie objętym ustaleniami planu nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych za wyjątkiem określonych liniami rozgraniczającymi oraz zgodnymi z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi.
2. Podział poszczególnych terenów na działki budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
3. W przypadku innego niż na rysunku planu podziału na działki budowlane pod budownictwo ustala
się minimalną szerokość frontu nowo wydzielanej działki - 25 m.
4. Uznaje się za celowe i dopuszcza się likwidację części istniejących granic nieruchomości
wykazanych na rysunku planu, w ramach polepszenia warunków realizacji inwestycji układu
komunikacji kołowej.

Rozdział 7
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów

§12

1. 1 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd drogą publiczną o symbolu KD oraz drogą wewnętrzną o symbolu KDW,
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 4,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m do kalenicy dachu,
3) należy stosować dachy strome dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 30ş-45ş, nie narzuca się kierunku kalenicy,
4) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego domu mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego.
5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 60% powierzchni działki.
2. 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd drogą publiczną o symbolu KD oraz drogą wewnętrzną o symbolu KDW, z zastrzeżeniem, że dojazd do działek przyległych do drogi publicznej KD odbywać się będzie z drogi KD,
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 4,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m do kalenicy dachu,
3) należy stosować dachy strome dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 30ş-45ş, nie narzuca się kierunku kalenicy,
4) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego domu mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego.
5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 60% powierzchni działki.
3. 3 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług handlu:
1) ustala się dojazd istniejącą drogą publiczną o symbolu KD oraz drogą wewnętrzną o symbolu KDW 2,
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 4,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m do kalenicy dachu,
3) należy stosować dachy strome dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 30ş-45ş, nie narzuca się kierunku kalenicy,
4) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego domu mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego.
5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 60% powierzchni działki.
4. 4 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd istniejącą drogą publiczną o symbolu KD oraz drogą wewnętrzną o symbolu KDW, z zastrzeżeniem, że dojazd do odbywać się będzie z drogi KDW,
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 4,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m do kalenicy dachu,
3) należy stosować dachy strome dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 30ş-45ş, nie narzuca się kierunku kalenicy,
4) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego domu mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego,
5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 60% powierzchni działki.
5. 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu istniejącą drogą publiczną o symbolu KD - ul. Ogrodnicza oraz drogą wewnętrzną o symbolu KDW,
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 4,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 9m do kalenicy dachu,
3) należy stosować dachy strome dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 30ş-45ş, nie narzuca się kierunku kalenicy,
4) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego domu mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego.
5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 60% powierzchni działki.
5. 6 U,MN, 7 U,MN, 8 U,MN, 9 U,MN, 10 U,MN, 11 U,MN - tereny zabudowy usługowej i działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej; w przypadku braku realizacji funkcji usługowej dopuszcza się realizację wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
1) ustala się dojazd do terenu istniejącą drogą publiczną KD oraz drogą wewnętrzną o symbolu KDW,
2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie 2 budynków usługowych, usługowo-mieszkalnych lub jednego budynku mieszkalnego oraz dwóch budynków gospodarczych,
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 6 m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 12 m do kalenicy dachu,
4) należy stosować dachy strome, dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 30ş-45ş dla zabudowy mieszkaniowej i 10ş-45ş dla zabudowy działalności gospodarczej, nie narzuca się kierunku kalenicy, dopuszcza się lukarny i wystawki,
5) ustala się usytuowanie budynków na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
6) uciążliwość prowadzonej działalności musi mieścić się w granicach nieruchomości,
7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 40% powierzchni działki.
6. 12- 20 ZL- tereny leśne;
1) ustala się dojazd do terenów istniejącą drogą publiczną KD oraz drogami wewnętrznymi KDW.
7. 21 - 22 ZP- tereny zieleni publicznej;
1) ustala się dojazd do terenów istniejącą drogą publiczną KD oraz drogami wewnętrznymi KDW,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, placu zabaw.
8. 23 R- tereny rolne, bez prawa zabudowy;
1) ustala się dojazd do terenu istniejącą drogą publiczną KD.
9. E - tereny urządzeń elektroenergetycznych:
1) dojazd do terenów od dróg publicznych KD oraz dróg wewnętrznych o symbolu KDW.

Rozdział 8
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13

1. Pozostawia się istniejącą drogę publiczną o symbolu KD w dotychczasowych liniach
rozgraniczających.
2. Projektowane sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających drogi gminne oraz w drogach wewnętrznych.
3. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
4. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych należy zachować odległości podstawowe
projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci zmniejszenie tych odległości.
5. Wyznaczone na rysunku planu trasy przebiegu projektowanych linii infrastruktury technicznej oraz
lokalizacje urządzeń są ideogramem i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych, z zastrzeżeniem prowadzenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.

§ 14

1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej.
2. Dla zasilania nowoprojektowanych odbiorców dopuszcza się realizację czterech stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Na rysunku planu - oznaczono je symbolem E i numerem kolejnym. Przewiduje się stacje słupowe, wolnostojące, dostosowane do zasilania liniami kablowymi i napowietrznymi.
3. Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 kV należy prowadzić w chodnikach
projektowanych i istniejących dróg oraz w ciągach pieszych.
4. Pod projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV należy wydzielić działki o wymiarach 3x3 m
przylegające do drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą utwardzoną o szerokości minimum 3,5 m. Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące typu i mocy stacji transformatorowych, zakresu ich wyposażenia, mocy transformatora należy uściślić z zarządcą sieci na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia i projektowania.
5. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew i krzewów na trasach przebiegu projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych.
6. Oświetlenie zewnętrzne dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych należy przewidzieć
w systemie kablowym z zastosowaniem typowych słupów i opraw oświetleniowych.

§ 15

1. W liniach rozgraniczających drogi publiczne oraz wewnętrzne dopuszcza się budowę chodników
oraz urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej,
2. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolach:
1) KD - tereny dróg publicznych dojazdowych, istniejących, w parametrach istniejących, ustala się
szerokość jezdni na minimum 5m, dopuszcza się budowę chodników jednostronnych,
2) KDW - tereny dróg wewnętrznych projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 10m, ustala się szerokość jezdni na minimum 5m, dopuszcza się budowę chodników jednostronnych,
3) KDW 1 - tereny dróg wewnętrznych istniejących, pozostawia się w parametrach istniejących,
ustala się szerokość jezdni tam gdzie jest to możliwe na minimum 5m, dopuszcza się budowę chodników jednostronnych
4) KDW 2 - tereny dróg wewnętrznych projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających jak na rysunku planu, ustala się szerokość jezdni na minimum 5m, dopuszcza się budowę chodników jednostronnych,
5) KD-K - tereny dróg publicznych - obwodnica Wilkanowa w ciągu drogi krajowej, pozostawia się
w istniejących parametrach linii rozgraniczających. Obowiązuje zakaz zjazdu z dróg wewnętrznych
6) KX - tereny ciągów pieszych - szerokość minimum 3 m, dopuszcza się prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej, dopuszcza się utwardzenie.

§ 16

1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów należy
prowadzić taborem asenizacyjnym na wysypisko śmieci wskazane przez organ gminy.
2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.

§ 17

Sieć telekomunikacyjną - linie kablowe - należy prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji kołowej.

§ 18

1. Dostawę wody należy prowadzić z projektowanego systemu wodociągowego miejscowości:
1) Słone dla części zabudowy po zachodniej stronie obwodnicy Wilkanowa, oznaczonego na rysunku planu symbolem W 2,
2) Wilkanowo dla terenów po wschodniej stronie obwodnicy Wilkanowa, oznaczonego na rysunku planu symbolem W 1.
2. Na sieciach wodociągowych należy zamontować hydranty przeciwpożarowe, nadziemne.
3. W okresie przejściowym, do czasu realizacji projektowanego systemu wodociągowego, dopuszcza się możliwość budowy indywidualnych ujęć wody na poszczególnych działkach.

§ 19

1. Ustala się odprowadzenie ścieków poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej do:
1) projektowanego systemu kanalizacyjnego wsi Wilkanowo dla terenów położonych po wschodniej stronie obwodnicy Wilkanowa,
2) programowanego systemu kanalizacyjnego wsi Słone dla terenów położonych po zachodniej stronie obwodnicy Wilkanowa.
2. Dopuszcza się rozwiązanie systemu kanalizacyjnego jako grawitacyjno-ciśnieniowego,
składającego się z:
1) kanałów grawitacyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem Ks1-6,
2) sieciowych pompowni ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolami Ps1-3,
3) rurociągów tłocznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami Rt1-3.
3. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych, indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, gromadzone ścieki należy wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków wskazanej przez urząd gminy.
4. Dopuszcza się stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Odprowadzenie wód opadowych z terenów, na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 20

1. Dostawę gazu należy prowadzić z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia wsi Wilkanowo i Słone.
2. Warunki dostawy gazu ustali wybrany zarządca sieci gazowej.

§ 21

Zakazuje się stosowania jako źródła energii paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają wymogów prawa o ochronie środowiska naturalnego.

Rozdział 9
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu

§ 22

1. Obszary, dla których plan ustala inne przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie z niniejszymi ustaleniami.

Rozdział 10
Stawki procentowe

§ 23

Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ III
Przepisy końcowe

§ 24

Tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr II/2/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-04 15:54:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-05 11:23:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:57:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony