ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/29/06Drukuj informacjęAkt prawny: VI/29/06

Szczegóły informacji

VI/29/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-09-28

Data podjęcia/podpisania: 2006-09-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Treść:

Uchwała Nr VI/29/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art.168 ust.2 pkt 3, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 982.990 zł

1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 913.499 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 913.499 zł
§ 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 369.444 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł (INTERREG III A) o kwotę 544.055 zł
2) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 69.491 zł
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 69.491 zł
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych o kwotę 69.491 zł

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 406.599 zł

1) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4.155 zł
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 4.155 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.155 zł
2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem o kwotę 158.000 zł
rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 158.000 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 158.000 zł
3) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 75.000 zł
rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 75.000 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 75.000 zł
4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód o kwotę 169.444 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 169.444 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 169.444 zł

§ 2

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 1.463.795 zł

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 547.388 zł
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 547.388 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 547.388 zł
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 122.000 zł
a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 97.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł
b) rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 25.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000 zł
4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 725.407 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 725.407 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INTERREG III A)
o kwotę 544.055 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)
o kwotę 181.352 zł
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 49.000 zł
a) rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 36.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.000 zł
b) rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 1.122.155 zł

1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 300.000 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 74.155 zł
a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 36.500 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 36.500 zł
b) rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 31.000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.000 zł
c) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.655 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.655 zł
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 730.000 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 730.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 730.000 zł
4) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 18.000 zł
rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 18.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000 zł

§ 3

1. Budżet po zmianach wynosi:
- plan dochodów 13.921.601 zł
- plan wydatków 15.472.399 zł
- deficyt budżetowy wynosi 1.550.798 zł, który zostanie pokryty z pożyczek oraz
wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - 2006 rok”
otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia
14 grudnia 2005 roku pn. „Wykaz inwestycji Gminy Świdnica finansowanych z udziałem
środków budżetowych – jednostki Urzędu Gminy w 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie
w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005 roku pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata
2006 - 2011” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005 roku pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych
i Funduszu Spójności na 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005
roku pn. „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – 2006 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-04 14:31:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-04 14:31:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-12-04 14:31:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony