ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/26/06Drukuj informacjęAkt prawny: V/26/06

Szczegóły informacji

V/26/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2006-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Świdnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Treść:

Uchwała Nr V/26/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Świdnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, zwanych dalej należnościami na rzecz Gminy Świdnica i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) nie ściągnięto ich w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności istotnie zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne,
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika , a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 również z urzędu.
3. Decyzja o umarzaniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających umorzenie wymienionych w ust.1 zachodzi co do wszystkich dłużników.

§ 3

1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności uprawniony jest Wójt Gminy Świdnica.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi, na dzień wydania decyzji.

§ 4

1. Wójt Gminy działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności na raty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną dłużnika.
2. W przypadku podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w decyzji administracyjnej lub w umowie.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umowami liczonymi od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.

§ 5

1. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłaceniu, o których mowa w § 4 następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy (ugody) z dłużnikiem lub jednostronnego pisemnego oświadczenia woli Wójta Gminy,
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli Wójta Gminy.

§ 6

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,poz.1291).

§ 7

Przepisy uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłat oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 8

Wójt Gminy Świdnica przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty albo rozłożenia płatności na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały. Sprawozdanie Wójt Gminy dołącza do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku w pełnych złotych.

§ 9

Traci moc uchwała Nr VIII/32/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 08 grudnia 2000r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-22 13:45:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-22 13:47:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-09-22 13:45:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony