ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/20/06Drukuj informacjęAkt prawny: V/20/06

Szczegóły informacji

V/20/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2006-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica w zakresie trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.

Treść:

UCHWAŁA Nr V/20/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica w zakresie trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica,
uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdnica w zakresie trasy gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia zwany dalej planem.
2.Plan obejmuje obszar korytarza gazociągu o szerokości od 30 m do 40 m, w granicach wykazanych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały. Długość projektowanego gazociągu w granicach gminy wynosi ok. 3710 m.
3.Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

4.rysunek planu będący załącznikiem graficznym nr 1, w skali 1:1000, stanowią go arkusze ponumerowane od Nr-u1 do Nr-u 8,
5.rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

DZIAŁ II
Ustalenia planu

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów

§ 2

1. Wyznacza się obszary, o symbolach na rysunku planu: 1) ZL,G - tereny leśne z trasą przebiegu inwestycji celu publicznego gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia oraz urządzeniami towarzyszącymi.
6.Ustala się docelowy pas wylesienia gruntów leśnych szerokości 4 m, po dwa metry z obu stron osi gazociągu i czasowy pas wylesienia na etapie budowy o szerokości 10 m, który będzie stanowić korytarz techniczny przebiegu gazociągu;
7.Ustala się szerokość strefy kontrolowanej 8 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej jest uprawniony do zapobiegania działalności w zakresie prowadzenia robót ziemnych, poruszania się ciężkim sprzętem, mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację sieci;
8.Należy zapewnić swobodny dojazd do sieci infrastruktury technicznej oraz przemieszczania się wzdłuż tych sieci;
9.Obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu oraz nasadzeń drzew i krzewów w obrębie strefy trwałego wylesienia, o szerokości 4 m tj. dwa metry z obu stron licząc od osi gazociągu;
10.Dopuszcza się lokowanie docelowej trasy gazociągu w obrębie granic wyznaczonych na rysunku planu jako obszar objęty opracowaniem planu. Obszar ten musi zawierać strefę kontrolowaną od gazociągu;
11.Dopuszcza się wykorzystanie strefy trwałego wylesienia do celów komunikacyjnych służb
leśnych oraz jako leśne pasy pożarowe.
1
g) Dopuszcza się możliwość sytuowania wzdłuż gazociągu innych urządzeń związanych
z funkcjonowaniem tego gazociągu. h) Dopuszcza się lokalizację wzdłuż gazociągów kabla teletransmisyjnego do celów obsługi
gazociągu.
12.R - istniejące tereny rolnicze - sady i łąki zakrzewione, pozostają bez zmian w użytkowaniu;
13.EE - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne; pozostawia się w dotychczasowym przebiegu, z wyznaczonymi, istniejącymi strefami ochronnymi.
14.E - istniejące kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, pozostają bez zmian.
15.T - istniejące podziemne sieci telekomunikacji, pozostają bez zmian.
16.KD-k - publiczne drogi główne - krajowe.
17.KD - publiczne drogi dojazdowe - gminne.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania wyznaczono na rysunku planu.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 3

18.Tereny w granicach objętych opracowaniem planu pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
19.Na obszarach leśnych inwestycję należy prowadzić w jak największym stopniu w obrębie dróg
leśnych.
3. Przejście siecią gazową przez drogi należy wykonać w technologii przecisku lub przewiertu
sterowanego, bez wykopów.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4

W trakcie realizacji zamierzenia oraz eksploatacji gazociągu należy przestrzegać zasad gospodarowania w Obszarach Chronionego Krajobrazu, a w szczególności dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz obszarów wodno-błotnych.

§ 5

20.Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z przepisami odrębnymi. Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska.
21.W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy niezwłocznie zawiadomić Wojewodę Lubuskiego, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Świdnica.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6

22.W trakcie realizacji inwestycji, należy na całej jej trasie zapewnić nadzór archeologiczny, a w przypadku odsłonięcia obiektów lub warstw kulturowych badania ratownicze, w ramach prowadzonych prac. Na powyższe prace należy uzyskać zgodę właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
23.Kto w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Świdnica.

Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej

§ 7

1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
24.dróg publicznych,
25.przeznaczone na cele infrastruktury technicznej,
2. Przestrzeń publiczną istniejącą pozostawia się bez zmian.

Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 8

Odstępuje się od ustaleń linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu ze względu na wprowadzony zakaz zabudowy w obszarze objętym planem.

Rozdział 7
Tereny lub obiekty podlegających ochronie

§ 9

Zasady ochrony terenów i obiektów ustalono w § 2 - 9 niniejszej uchwały.

Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 10

26.Nie przewiduje się dodatkowych podziałów i scaleń gruntów.
27.Dopuszcza się wydzielenie w ramach planu urządzenia lasu terenów leśnych objętych długoletnią dzierżawą na cele prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 11

28.Pozostawia się istniejące drogi publiczne w dotychczasowych liniach rozgraniczających wykazanych na rysunku planu.
29.Pozostawia się dotychczasowe przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej wraz z korytarzami ochronnymi, jeżeli je posiadają, wykazane na rysunku planu.
30.Przejścia poprzeczne pod drogami należy wykonać na warunkach i po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Dopuszcza się przejścia przez drogi gruntowe w systemie wykopu otwartego.
31.Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej i zbliżenia do sieci
istniejących należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
5. Dopuszcza się prowadzenie wzdłuż gazociągu kabla teletransmisyjnego do obsługi gazociągu.

Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu

§ 12

Ustala się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów objętych planem, za wyjątkiem gruntów leśnych objętych długoterminową dzierżawą, zgodnie z przepisami ustawy o lasach, gdzie obowiązują ustalenia § 2 ust. 1.

Rozdział 11
Szczególne warunki zagospodarowania terenów

§ 13

Szczególne warunki zagospodarowania terenów zawierają § 2-§ 12 niniejszej uchwały.

Rozdział 12
Stawki procentowe

§ 14

Ustala się 0%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ III
Przepisy końcowe

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-22 13:20:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-22 13:25:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-07 13:10:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony