ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/15/06Drukuj informacjęAkt prawny: III/15/06

Szczegóły informacji

III/15/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-04-20

Data podjęcia/podpisania: 2006-04-20

Tytuł aktu:

w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.

Utracił moc przez:

VIII/32/11

Treść:

Uchwała nr III/16/06
Rady Gminy Swidnica
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.

Na podstawie art.9 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5,7,9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz uchwały Nr I/7/97 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 1997 r w sprawie utworzenia Zespołu ds. Placówek Oświatowych

uchwala się

STATUT ZESPOŁU DS. PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Zespół ds. Placówek Oświatowych, zwany dalej Zespołem, jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy, utworzona do prowadzenia obsługi Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2.Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy Świdnica.
3.Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Długiej 25 w Świdnicy.

§ 2

Zespół funkcjonuje oraz wykonuje swoje zadania na podstawie:
1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
3.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
4.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104)
5.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
6.Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).
7.Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn. zm.)
8.Niniejszego Statutu .

II. Zakres działalności

§ 3

Głównymi celami działania Zespołu są :
1. Prowadzenie obsługi finansowo-administracyjnej Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, tj.:
a) Zespołu Szkół w Świdnicy, w którego skład wchodzą:
- Gimnazjum w Świdnicy,
- Szkoła Podstawowa w Świdnicy z filią w Koźli.
b) Szkoła Podstawowa w Słonem.
2. Prowadzenie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.
3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności :
1. W ramach obsługi, o której mowa w § 3 pkt 1
1)zapewnianie warunków dla prawidłowego funkcjonowania Szkół, w tym wyposażenia ich w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
2)przeprowadzanie przeglądów Szkół celem oceny ich wyposażenia oraz kontroli stanu technicznego i sanitarnego,
3)organizowanie przetargów dla Szkół na bieżące remonty budynków Szkół oraz innych obiektów szkolnych, zakup opału itp.,
4)rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji mienia Szkół,
5)pomoc w opracowywaniu arkuszy organizacyjnych Szkół,
6)opracowywanie przy współudziale dyrektorów Szkół projektów rocznych planów finansowych Szkół,
7)obsługa finansowa Szkół i Zespołu, w tym prowadzenie rachunków bankowych Szkół za pośrednictwem banku obsługującego Gminę Świdnica,
8)prowadzenie rozliczeń w zakresie dożywiania uczniów w Szkołach,
9)pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów Szkół,
10)prowadzenie księgowości i sprawozdawczości Szkół oraz Zespołu,
11)wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (obliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy) oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, a także innych przepisów prawa,
12)wypłata wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracownikom Szkół i Zespołu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń pracowniczych (np. karty wynagrodzeń, listy płac),
13)rozliczanie delegacji służbowych pracowników Szkół i Zespołu oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
14)opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświatowych,
15)prowadzenie dokumentacji kadrowej dyrektorów Szkół i pracowników Zespołu,
16)nadzór nad przestrzeganiem przez Szkoły przepisów dotyczących bhp, nauki, wychowania oraz opieki,
17)prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z wypłacaniem stypendiów,
18)organizacja dowożenia uczniów do Szkół ,
19)wykonywanie innych zadań mieszczących się w zakresie obsługi Szkół,

2. W ramach spraw o których mowa w § 3 pkt 2 :
1) opracowywanie planów finansowych i nadzór nad realizacją budżetu,
2) współpraca z działającymi w gminie stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi,
3) proponowanie zakresu zadań własnych Gminy do wykonania przez inne uprawnione
podmioty,
4)sporządzanie umów i rozliczanie merytoryczne zadań gminy zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w formie dotacji, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie,
3. W ramach spraw o których mowa w § 3 pkt 3:
1)opracowywanie planów finansowych i nadzór nad realizacją budżetu,
2)rozliczanie kart drogowych kierowców,
3)ubezpieczanie strażaków i pojazdów,
4)bieżąca współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
5)współpraca z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za sprawy obrony cywilnej,
6)koordynacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Świdnica.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 5

1.Zespołem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Świdnica.
2.Wójt Gminy Świdnica ustala wynagrodzenia dla Kierownika Zespołu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3.Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Świdnica.
4.Kierownik Zespołu w szczególności:
1)organizuje i nadzoruje pracę Zespołu,
2)odpowiada za realizację powierzonych zadań,
3)reprezentuje Zespół na zewnątrz,
4)wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe oraz przepisy regulujące działalność i organizację Zespołu,
5)odpowiada za prawidłową realizację statutowych zadań,
6)zatrudnia i zwalnia Pracowników Zespołu oraz dokonuje wobec nich innych czynności z zakresu prawa pracy.
5.Kierownik oraz pracownicy Zespołu ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z przepisami i ustalonymi zasadami realizacji zadań oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad gospodarki.

§ 6

1.Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Zespołu i zatwierdzony przez Wójta.
2.Regulamin organizacyjny powinien być skonsultowany z dyrektorami jednostek oświatowych objętych zakresem działania Zespołu.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 7

1.Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa dla jednostek budżetowych oraz posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
2.Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy – plan dochodów i wydatków opracowany przez Kierownika i Głównego Księgowego Zespołu przy współudziale dyrektorów Szkół i jest on spójny z uchwałą budżetową Gminy Świdnica.
3.Plan finansowy Zespołu zatwierdza Wójt Gminy.
4.Zespół prowadzi samodzielnie działalność administracyjno-biurową.
5.Mienie, w jakie wyposażony jest Zespół, stanowi mienie Gminy Świdnica, z tym że Kierownik Zespołu dokonuje jednoosobowo czynności prawnych w zakresie zarządu tym mieniem z zachowaniem postanowień przepisu art. 47 ustawy o której mowa w § 2 pkt 1.
6.Środki finansowe Zespołu pochodzą:
- z subwencji oświatowej,
- z dotacji z budżetu gminy,
- z dotacji celowych i innych w granicach określonych ustawami .

V. Postanowienia końcowe

§ 8

Zespół używa pieczęci nagłówkowej z nazwą w pełnym brzmieniu:

Zespół ds. Placówek Oświatowych
66-008 Świdnica ul. Długa 25
REGON 00054217800030 NIP 973-41-644

§ 9

Zmiany statutu wymagają stosownej uchwały Rady Gminy Świdnica.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie oraz Regulaminie, o którym mowa
w § 6 ust.1, znajdują zastosowanie przepisy wskazane w § 2, za wyjątkiem pkt 8 .

§ 11

Traci moc uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IV/21/97 z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu ds. Placówek Oświatowych.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-14 12:28:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-14 12:33:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-10 15:12:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony