ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/12/06Drukuj informacjęAkt prawny: III/12/06

Szczegóły informacji

III/12/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-04-20

Data podjęcia/podpisania: 2006-04-20

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na rok 2006

Treść:

Uchwała Nr III/12/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na rok 2006

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.„d”, pkt 10, ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art.168 ust. 2 pkt 2, 3, 6, art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 609.667 zł,

1) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 450 zł,
rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 450 zł,
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami o kwotę 450 zł,
2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem o kwotę 24.992 zł,
rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa o kwotę 24.992 zł,
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 24.992 zł,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 39.670 zł,
rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 39.670 zł,
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 39.670 zł,
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 500 zł,
rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 500 zł,
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 544.055 zł,
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 544.055 zł,
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł (INTERREG III A) o kwotę 544.055 zł.

§ 2

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 825.077 zł,

1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 17.500 zł,
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 17.500 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (R.S. Grabowiec) o kwotę 250 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (R.S. Letnica – 3.000 zł,
R.S. Wilkanowo – 14.250 zł) o kwotę 17.250 zł,
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.300 zł,
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.300 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (R.S. Świdnica – 1.000 zł,
R.S. Drzonów – 300 zł) o kwotę 1.300 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24.000 zł,
a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.000 zł,
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł,
b) rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 11.000 zł,
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 11.000 zł,
c) rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 8.000 zł,
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8.000 zł,
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 500 zł,
rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 500 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17.000 zł,
rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwotę 17.000 zł,
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 17.000 zł,
6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.500 zł,
rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 2.500 zł,
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.500 zł,
7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.670 zł,
a) rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.000 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł,
b) rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 5.670 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.670 zł,
8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 741.407 zł,
a) rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 725.407 zł,
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(udział INTERREGU III A) o kwotę 544.055 zł,
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny) o kwotę 181.352 zł,
b) rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 16.000 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (R.S. Słone – 2.000 zł,
R. S. Świdnica – 14.000 zł) o kwotę 16.000 zł,
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000 zł,
rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 4.000 zł,
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych (R.S. Letnica) o kwotę 4.000 zł,

10) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 200 zł,
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 200 zł,
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (R. S. Słone)
o kwotę 200 zł.

2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 59.500 zł,

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.500 zł,
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.500 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł,
2) w dziale 852 Pomoc społeczna i kwotę 17.000 zł,
rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwotę 17.000 zł,
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 17.000 zł,
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł,
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (R. S. Drzonów – 300 zł,
R. S. Grabowiec – 250 zł, R. S. Letnica – 7.000 zł, R. S. Słone – 2.200 zł,
R. S. Świdnica – 16.000 zł, R. S. Wilkanowo – 14.250 zł) o kwotę 40.000 zł.

§ 3

1. Budżet po zmianach wynosi:
- plan dochodów 15.122.763 zł,
- plan wydatków 16.793.343 zł,
- deficyt budżetowy wynosi 1.670.580 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek
oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r.
pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – 2006 rok” otrzymuje nowe brzmienie
w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych, stanowiący załącznik Nr 11a i 11b do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 5

§ 8 uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia otrzymuje nowe brzmienie

„1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku
budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków
między działami,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do
dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału
klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy,
5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 600.000 zł,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku
następnym na łączną kwotę 700.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości
3.270.000 zł, w tym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie
500.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.404.047 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.365.953 zł.

§ 6

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r.
pn. „Wykaz inwestycji Gminy Świdnica finansowanych z udziałem środków budżetowych
- jednostki Urzędu Gminy w 2006r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r.
pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata 2006-2011” otrzymuje
nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r.
pn. Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) na 2006r.” otrzymuje nowe
brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-14 11:50:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-14 11:50:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-06-14 09:50:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony