ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/23/05Drukuj informacjęAkt prawny: V/23/05

Szczegóły informacji

V/23/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-06-30

Data podjęcia/podpisania: 2005-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na 2005r.

Treść:

Uchwała Nr V/23/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109,
art. 110 ust. 1, 2, 4, art. 124 ust.l pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (j. t. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 421.975 zł.
1)w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 6.000 zł rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 6.000 zł.
2)w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.600 zł rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 3.600 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.600 zł
3)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000 zł rozdziale 75416 Straż gminna o kwotę 40.000 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 40.000 zł
4)w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 372.375 zł rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 372.375 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 372.375 zł
2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 50.000 zł.
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 50.000 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 50.000 zł

§2

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 73.555 zł
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.000 zł
a) rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 3.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.550 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 420 zł
b) rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł
5)w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 6.000 zł rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł
6)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.650 zł rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.650 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Buchałów - 1.000 zł, RS Piaski - 200 zł,
RS Radomia - 450 zł) o kwotę 1.650 zł
7)w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 200 zł rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 200 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (RS Koźla) o kwotę 200 zł
8)w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.510 zł rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 3.510 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.510 zł
9)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.750 zł
10)rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.750 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.750 zł
11)rozdziale 75416 Straż gminna o kwotę 40.000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.600 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.600 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł
8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.845 zł
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 2.845 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Buchało w-1.545 zł, RS Piaski-1.000 zł,
RS Radomia-300 zł.) o kwotę 2.845 zł
2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 203.145 zł.
12)w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3.510 zł rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 3.510 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.010 zł
13)w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 189.942 zł rozdziale 80110 Gimnazj a o kwotę 189.942 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 189.942 zł
14)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł
15)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.695 zł rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 4.695 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Buchałów - 2.545 zł, RS Koźla - 200 zł,
RS Piaski - 1.200 zł, RS Radomia - 750 zł.) o kwotę 4.695 zł

§3
Po wprowadzeniu zmian:
plan dochodów wynosi 11.897.323 zł, plan wydatków wynosi 13.081.665 zł, deficyt budżetowy wynosi 1.184.342 zł.

§4

W uchwale Nr IW22/05 Rady Gminy świdnica z dnia 04 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 wprowadza się następującą zmianę: w § 2 ust. 2 pkt 1 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01035 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zastępuje się rozdziałem 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

§5

W uchwale Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu
Gminy Świdnica na rok 2005 wprowadza się następującą zmianę:
§ 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie
„zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
budżetowego do wysokości 1.885.000 zł.

§6

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr DC/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - 2005 rok" otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata 2005 - 2007" otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-26 14:45:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-26 14:46:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-26 14:45:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony