ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/53/05Drukuj informacjęAkt prawny: XI/53/05

Szczegóły informacji

XI/53/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2005-12-14

Tytuł aktu:

w sprawie Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

Treść:

Uchwała Nr XI/53/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz.873 ze zm.)

uchwala się

Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

§1

Samorząd Gminy Świdnica dąży w swoich działaniach do równomiernego rozwoju Gminy oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców . Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość gminy. Nieodzownym zatem elementem sprawnego zarządzania jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich zawiera program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 .

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o :
1.1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
l .2. programie - należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
l .3. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy ;
1.4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świdnica .
2. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju gminy Świdnica, zwłaszcza w zakresie realizowanej lokalnej polityki społecznej .
3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.
4. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety realizowanych zadań publicznych.

§ 3

Współpraca Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach :
1. Pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędnie i terminowo.
2. Suwerenności stron , co oznacza że stosunki między Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.
3. Partnerstwa , co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom m.in. udziału w planowaniu priorytetów, określeniu sposobu ich realizacji, rozeznaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy oraz sugerowaniu zakresu współpracy .
4. Efektywności, co oznacza, że Gmina przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych dokona wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzeganiu zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .
5. Uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z nimi oraz kryteria i sposoby oceny projektów a organizacje udostępnią samorządowi m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej .

§ 4

Zadania publiczne gminy, realizowane będą przy udziale organizacji i obejmować będą następujące sfery:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
2. Działalności charytatywnej.
3. Ochrony i promocji zdrowia.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10.Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
11 .Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

§ 5

Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym .
1.Współpraca finansowa polega w szczególności na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań Gminy poprzez :
1.1. powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
1.2. wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.


2.Współpraca pozafinansowa polega w szczególności na:
2.1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej zainteresowane organizacje ;
2.2. konsultacje projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej pożytku publicznego organizacji pozarządowych ;
2.3.tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej
2.4. inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez :
2.4.1. inicjowanie działań aktywizujących i integrujących gminne organizacje pozarządowe 2.4.2 udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne związane z realizacją programu
2.4.3. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczących wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych
2.4.4. umożliwianie organizacjom pozarządowym publikowania istotnych wiadomości i komunikatów w „Wieściach Świdnickich" i „Wójtowych Informacjach".

§ 6

Rada Gminy Świdnica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, kalendarza imprez i uroczystości, wniosków corocznie składanych przez organizacje pozarządowe, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w 2006 roku jest najpilniejsza należą:
1. Wspieranie aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem ;
2. Stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce ;
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałaniu ubóstwu i społecznej marginalizacji.
4. Ochrona zdrowia poprzez :
4. l. wspieranie działalności świetlic funkcjonujących na terenie gminy Świdnica w zakresie prowadzonych programów socjoterepeutycznych, korekcyjnych, wychowawczych, profilaktycznych ;
4.2. wspieranie prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień różnych form pozalekcyjnych zajęć;
4.3.udzielanie wsparcia przy organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, grup ryzyka oraz rodzin ubogich ;
4.4. wspieranie działań edukacyjnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzonych przy okazji imprez lokalnych;
4.5. wspieranie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ;
5. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ;
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie dla organizacji realizujących zadania z tej dziedziny życia społecznego, a w szczególności:
6.1. prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie zawodników klubów sportowych do współzawodnictwa oraz udziału w rozgrywkach określonych przez Polskie Związki Sportowe
6.2.szkolenie dzieci i młodzieży
6.3. propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców
7. Wspieranie środowisk kulturotwórczych, przyczyniających się do tworzenia i rozwoju kultury.

8. Rozwoju kultury poprzez :
8.1.edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę ;
8.2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej twórców ludowych i animatorów kultury;
8.3.umożliwienie prezentowania gminnych inicjatyw kulturalnych;
8.4.audycje umuzykalniające oraz koncerty i wystawy ;
8.5.wspieranie inicjatyw wspólnot i społeczności lokalnej, szczególnie osób starszych w kultywowaniu i przekazywaniu tradycji oraz dorobku kulturowego .

§7

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2006 .
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane obecnie w inny sposób . W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
3. Lista zagadnień priorytetowych umieszczonych w § 5 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2006, nie stanowi jednak jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
4. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisy, o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Świdnica.
5. W sprawach nieuregulowanych w programie maj ą zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Gminy .Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-25 14:27:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-25 14:28:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-25 14:27:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony