ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: I/7/04Drukuj informacjęAkt prawny: I/7/04

Szczegóły informacji

I/7/04

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-02-12

Data podjęcia/podpisania: 2004-02-12

Tytuł aktu:

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica

Treść:

PROJEKT
U C H W A Ł A   Nr I/7/04
R a d y   G m i n y   Ś w i d n i c a
z dnia 12 lutego 2004 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717), i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r., Nr 113, poz. 984 z 2002 r.)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1)      Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych w wysokości 1,83 zł brutto za 1 m3, obowiązującą dla wszystkich odbiorców wody
2)       Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w wysokości 2,45 zł brutto za 1 m3.
3)      Zatwierdza się taryfę za zrzut ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drzonowie w wysokości 1,90 zł brutto za 1 m3
 
§ 2
Taryfy określone w § 1 ust. 1, 2 i 3 obowiązują w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Z dniem 31 marca 2004 r. traci moc uchwała nr VII/39/2001 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Świdnica oraz uchwała nr II/13/3/98 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie opłat za wywóz nieczystości oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Świdnica, zmienionej uchwałą nr VII/40/2001 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 listopada 2001.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie 7 dni od jej podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-23 13:52:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-23 13:52:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:38:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony