ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/51/05Drukuj informacjęAkt prawny: XI/51/05

Szczegóły informacji

XI/51/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2005-12-14

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2006

Treść:

Uchwała Nr XI/51/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10, art. 57, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3, 6, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 a, 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
 
uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 14.595.196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje między innymi:
1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.534.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 16.109.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
1)wydatki bieżące kwotę 9.432.592 zł, w tym:
a)kwotę 4.656.417 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b)kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
c)kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
d)kwotę 164.000 zł na wydatki związane z obsługą długu Gminy;
2)wydatki majątkowe kwotę 6.677.274 zł na realizację planu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
a)kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych,
b)kwotę 113.700 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Zielona Góra jako instytucji wdrażającej na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia;
3)wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 81.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1)wydatki w kwocie 1.534.790 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
2)wydatki w kwocie 64.500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w kwocie 1.514.670 zł zostanie pokryty pożyczkami, kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 161.000 zł.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
2)przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
4)zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świdnica,
5)lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

2. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-25 14:01:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-25 14:02:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-25 14:01:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony