ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/44/05Drukuj informacjęAkt prawny: XI/44/05

Szczegóły informacji

XI/44/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2005-12-14

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Treść:

Uchwała Nr XI/44/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1, 2 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 422.252 zł
1)w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.560 zł
a)rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1.760 zł
0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł
0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 560 zł
b)rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 1.800 zł
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.800 zł
2)w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 2.200 zł
rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 2.200 zł
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.200 zł
3)w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 21.600 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 21.600 zł
2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 21.600 zł
4)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 800 zł
0920 Pozostałe odsetki o kwotę 800 zł
5)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.000 zł
rozdziale 75416 Straż Gminna o kwotę 8.000 zł
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 8.000 zł
6)w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem o kwotę 301.402 zł
a)rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
o kwotę 2.150 zł
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej o kwotę 1.700 zł
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 450 zł
b)rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 197.900 zł
0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 190.000 zł
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.900 zł
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł
c)rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 79.000 zł
0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 2.000 zł
0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 9.000 zł
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 45.000 zł
0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 11.000 zł
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 12.000 zł
d)rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 16.652 zł
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.302 zł
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6.350 zł
0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł
e)rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
o kwotę 5.700 zł
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 5.700 zł
7)w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 51.000 zł
rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 51.000 zł
0920 Pozostałe odsetki o kwotę 36.000 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł
8)w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.500 zł
a)rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.700 zł
2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 10.700 zł
b)rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 400 zł
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 400 zł
c)rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 400 zł
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 400 zł
9)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.180 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 13.180 zł
0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 10 zł
0830 Wpływy z usług o kwotę 10.500 zł
0920 Pozostałe odsetki o kwotę 70 zł
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 2.600 zł
10)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.010 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 9.010 zł
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł o kwotę 9.010 zł

2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 2.166.050 zł
1)w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 13.100 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich o kwotę 13.100 zł
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł o kwotę 13.100 zł
2)w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 21.600 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 21.600 zł
0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 21.600 zł
3)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 211.050 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 211.050 zł
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości o kwotę 9.000 zł
0830 Wpływy z usług o kwotę 2.050 zł
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200.000 zł
4)w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 900 zł
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 900 zł
0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 900 zł
5)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500 zł
rozdziale 75416 Straż Gminna o kwotę 500 zł
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych o kwotę 500 zł
6) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem o kwotę 23.350 zł
a)rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.750 zł
0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 3.000 zł
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 750 zł
b)rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 3.300 zł
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 3.300 zł
c)rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 16.300 zł
0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7.600 zł
0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 8.700 zł
7)w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.500 zł
rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.500 zł
0830 Wpływy z usług o kwotę 2.500 zł
8)w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.700 zł
rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.700 zł
0830 Wpływy z usług o kwotę 10.700 zł
9)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.882.350 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.882.350 zł
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 1.882.350 zł

§ 2

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 26.612 zł
1)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.920 zł
rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.920 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Świdnica) o kwotę 1.920 zł
2)w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 9.452 zł
rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.452 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 150 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 820 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.700 zł
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.762 zł
3)w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.600 zł
a)rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.200 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200 zł
b)rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 400 zł
3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 400 zł
4)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.190 zł
a)rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.190 zł
4260 Zakup energii o kwotę 4.190 zł
b)rozdziale 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 7.000 zł
4260 Zakup energii o kwotę 7.000 zł
5)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000 zł
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.000 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Buchałów) o kwotę 1.000 zł
6)w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 450 zł
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 450 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Radomia) o kwotę 450 zł

2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 1.044.773 zł
1)w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 23.940 zł
a)rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 4.190 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 316 zł
4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.504 zł
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 245 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.236 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 889 zł
b)rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich o kwotę 19.750 zł
4278 Zakup usług remontowych o kwotę 13.100 zł
4279 Zakup usług remontowych o kwotę 6.650 zł
2)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.450 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.450 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Buchałów – 1.000 zł,
RS Radomia – 450 zł) o kwotę 1.450 zł
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł
2)w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.200 zł
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.200 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200 zł
4)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.008.263 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.008.263 zł
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 756.197 zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 252.066 zł
5)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.920 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.920 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Świdnica) o kwotę 1.920 zł

§ 3

Po wprowadzeniu zmian:
- plan dochodów wynosi 10.476.725 zł
- plan wydatków wynosi 11.979.602 zł
- niedobór wynosi 1.502.877 zł.

§ 4

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wykaz inwestycji Gminy Świdnica finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2005 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – 2005 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata 2005 – 2007” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) na 2005 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2005 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-24 12:26:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-24 12:26:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-24 12:26:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony