ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/32/05Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/32/05

Szczegóły informacji

VIII/32/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-09-23

Data podjęcia/podpisania: 2005-09-23

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Treść:

Uchwała Nr VIII/32/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 września 2005 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust 1
pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. z 2003 r.
Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1


1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 206.358 zł

1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 6.000 zł
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 6.000 zł
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 80.000 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80.000 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł o kwotę 80.000 zł
3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4.150 zł
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 4.150 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.150 zł
4) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 36.800 zł
rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 36.800 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 36.800 zł
5) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.351 zł
rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 17.351 zł
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Młodzież”)
o kwotę 17.351 zł
6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.400 zł
rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 48.400 zł
§ 2880 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (środki na tworzenie Gminnego Centrum Informacji) o kwotę 18.400 zł
§ 6640 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), (środki
na tworzenie Gminnego Centrum Informacji) o kwotę 30.000 zł
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.657 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 13.657 zł
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Młodzież”)
o kwotę 13.657 zł.

§ 2

1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 310.858 zł

1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 10.150 zł
a) rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł
b) rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 4.150 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.450 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.800 zł
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.800 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 65.851 zł
a) rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 47.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47.000 zł
b) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.500 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.250 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 250 zł
c) rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 17.351 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.990 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.361 zł
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 800 zł
rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 800 zł
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 800 zł
5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.000 zł
rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.000 zł
6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.400 zł
rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 48.400 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.400 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 3.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł
7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 51.200 zł
a) rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł
b) rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.200 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RS Słone) o kwotę 1.200 zł
8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 115.657 zł
a) rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł
b) rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 15.657 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.917 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.740 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.

2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 504.500 zł

1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 140.000 zł
a) rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł
b) rozdziale 75416 Straż gminna o kwotę 40.000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 800 zł
rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 800 zł
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 800 zł
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.000 zł
rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 2.000 zł
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.000 zł
rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
o kwotę 7.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 350.000 zł
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 350.000 zł
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę 350.000 zł
6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.500 zł
rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 1.500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.200 zł
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Słone) o kwotę 1.200 zł
8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.000 zł
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 2.000 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł.

§ 3

Po wprowadzeniu zmian:
- plan dochodów wynosi 12.117.535 zł,
- plan wydatków wynosi 12.894.775 zł,
- deficyt budżetowy wynosi 777.240 zł.

§ 4

1. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – 2005 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2005 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-16 14:42:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-16 14:43:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-16 14:42:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony