ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/53/10Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/53/10

Szczegóły informacji

VIII/53/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2010-11-05

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-07

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-11-05

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 101 pozycja 1507, opublikowano dnia: 2010-10-22

Tytuł aktu:

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie:

 art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść:

 Uchwała Nr VIII/53/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub, w przypadku braku takiej rady, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, 
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Wójt Gminy Świdnica.
2.Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3.Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica. 
§ 5. 1. Konsultacje będą prowadzone poprzez pisemne przekazywanie opinii w formie papierowej lub elektronicznej pod adresem określonym w ogłoszeniu o konsultacji.
2. Termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Świdnica, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
2.Wyniki konsultacji Wójt Gminy Świdnica przedstawia komisjom stałym Rady Gminy Świdnica w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział 
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Świdnica.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
« powrót do poprzedniej strony