ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/52/10Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/52/10

Szczegóły informacji

VIII/52/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2010-11-05

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-07

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie:

 art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) 

Treść:

Uchwała Nr VIII/52/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 października 2010 r.
 
w sprawie podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,83 zł
od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m 2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,80 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2,00 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dla których określa się stawkę w wysokości 0,50 % wartości
budowli, o której mowa wyżej.
 
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
2. Budynki pozostałe, nie położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
działalności rolniczej prowadzonej w ramach gospodarstw rolnych w rozumieniu art.2 ust.1
i 2 ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz.969 z późn.zm.). 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2011r.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.
« powrót do poprzedniej strony