ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/46/10Drukuj informacjęAkt prawny: VII/46/10

Szczegóły informacji

VII/46/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2010-09-15

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica. Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Treść:

Uchwała Nr VII/46/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Świdnica uchwala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica określający w szczególności:
1)terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
2)szczegółowość projektu uchwały budżetowej,
3)wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej.

§ 2. 1 Wójt w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy w urzędzie gminy w zakresie:
1)ustaleń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
2)prognozowania stopy inflacji,
3)stawek podatków i opłat oraz cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
4)przewidywanego planu stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem ewentualnych zmian,
5)wysokości wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowany wskaźnik wzrostu w roku budżetowym wraz z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia,
6)planowane wydatki w podziale na wydatki bieżące wraz z remontami i wydatki inwestycyjne.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów w urzędzie gminy składają materiały planistyczne według wytycznych, o których mowa w ust. 1 w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów w urzędzie gminy przedstawiają uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.
4. Wnioski do projektu uchwały budżetowej mogą składać radni, komisje rady, sołectwa oraz inne nie wymienione podmioty w terminie określonym w ust. 2. na formularzu wg wzoru ustalonego przez Wójta.
5. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów planistycznych, o których mowa w ust.1- 4 oraz przedstawionych przez właściwe organy władzy państwowej informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Wójt na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika Gminy opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ 4. 1.Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające:
1) omówienie źródeł dochodów,
2) omówienie rodzajów wydatków,
3) omówienie źródeł przychodów i rozchodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.
2. Wraz z projektem uchwały Wójt przedkłada radzie gminy:
1)informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału,
2)informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

§ 5. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 4, Wójt przedkłada radzie gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6. Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest na stronie internetowej gminy w biuletynie informacji publicznej oraz wyłożony do wglądu w biurze rady.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Gminy, przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania poszczególnym komisjom Rady Gminy.
2. Komisje rady gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów określonych w ust.1 odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej, obowiązkiem komisji jest wskazanie źródła jego sfinansowania bez zwiększenia deficytu.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu przez komisje rady gminy opinii na piśmie są one przekazywane Wójtowi do rozpatrzenia.
5. Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji rady, Wójt przedkłada radzie uwzględnione wnioski w formie poprawki do projektu uchwały budżetowej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą sesji budżetowej wraz z uzasadnieniem do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały.

§ 8. Porządek obrad w sprawie uchwalenia budżetu obejmuje:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii komisji rady gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez wójta oraz uzasadnienia Wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc uchwała Nr VI/20/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Świdnica oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony