ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/45/10Drukuj informacjęAkt prawny: VII/45/10

Szczegóły informacji

VII/45/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: oczekuje na publikację

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica

Treść:

Uchwała Nr VII/45/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:
1.Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ulicy Długiej 25 w terminach:
1)do 15 września danego roku szkolnego dla uczniów,
2)do 15 października danego roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów,
3)w uzasadnionym przypadku w innym terminie niż określony w ust. 2, pkt. 1 i 2 § 6."
2.W paragrafie 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4. Postępowanie w sprawach udzielania pomocy materialnej dla uczniów z wyłączeniem wydania decyzji administracyjnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej."
"5. Obsługę biurową Komisji Stypendialnej zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej."
3. W paragrafie 12 dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2
o brzmieniu:
"Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.
« powrót do poprzedniej strony