ˆ

Zakład Usług Komunalnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakład Usług Komunalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Magdalena Widańska
Adres: ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
tel. 68 3273718
e-mail: zuk @swidnica.zgora.pl
Skrytka ePUAP:  /ZUKSwidnica/SkrytkaESP
 
 
 
 
 
 
Zakład Usług Komunalnych ma swoją siedzibę w Świdnicy przy ulicy Długiej 25, 
a terenem jego działania jest teren gminy Świdnica.
Przedmiotem działania Zakładu jest:
1. Utrzymanie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w stałej sprawności technicznej gwarantującej ciągłość dostaw wody w wymagającej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odpływu ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
2. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi.
3. Gospodarka odpadami komunalnymi poprzez:
a) nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy
b) organizację i prowadzenie systemu selektywnej oraz wielkogabarytowej zbiórki odpadów.
4. Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.
5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
6. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Widańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Widańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-18 09:09:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-18 09:10:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 10:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/28/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.)

uchwala się

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica”

§ 1

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1.odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
2.przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości,
3.przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
4.sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
5.taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,
6.urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,
7.urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
8.urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
9.wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

§ 2

Celem niniejszego regulaminu jest:
1) określenie praw i obowiązków Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy, zwanego dalej Zakładem, w zakresie świadczonych przez niego usług, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, oraz określenie praw i obowiązków odbiorców tych usług
2) ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom informacji o możliwościach dostępu
i warunkach przyłączenia do sieci,
4) udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw
i obowiązków Zakładu i odbiorców usług.

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez zakład

§ 3

Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
2) prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4

Odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych wewnętrznych instalacji i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie i są zobowiązani do:
1)wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zgodnie z przepisami prawa
2)terminowego uiszczania opłat za świadczone przez Zakład usługi
3)odprowadzania ścieków bytowych spełniających wymogi jakościowe określone w przepisach prawa oraz nie uszkadzania i nie pomijania urządzeń pomiarowych
4)legalnego pobierania wody i odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów
5)umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli i odczytów urządzenia pomiarowego ścieków i wodomierza, dokonania pomiarów i badań, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia jakości odprowadzanych ścieków
6)poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków
7)wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5

1. Dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem a odbiorcą usług. Do czasu zawarcia tej umowy obowiązują umowy zawarte pomiędzy Gminą Świdnica a odbiorcami usług.
2.Zakład zobowiązany jest do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci

§ 6

1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1)ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2)sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3)praw i obowiązków stron umowy,
4)procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5)dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
6)okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowią legitymację służbową oraz upoważnienie podpisane przez kierownika Zakładu

§ 7

Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda, lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 8

Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków dla nowo wybudowanych posesji następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano - montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 9

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw i
obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.

§ 10

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11

1)Rozliczenia z odbiorcami usług za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Zakład na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2)Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, które są odczytywane w okresach kwartalnych.
3)W przypadku braku wodomierza (do czasu jego zamontowania, nie dłużej jednak niż do 31.12.2004 r.) ilość zużytej wody określa się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70)
4)Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5)W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody ze wszystkich ujęć.
6)W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§ 12

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r., w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie ustalonym w umowie,
2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności nie wstrzymuje jej
zapłaty,
3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług nastąpi jej zwrot w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
2. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) do kanalizacji wprowadzane są ścieki inne niż bytowe, zwłaszcza wody opadowe,
5) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
3. W przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Zakład jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu
4. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Zakład zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta oraz odbiorcę usług co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§ 13

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz mapę sytuacyjną, określającą usytuowania nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
3. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

§ 14

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2)mapę sytuacyjną, określającą usytuowania nieruchomości, o której mowa w ust. 1 względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 15

1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plany inwestycyjne Zakładu, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z gminą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
2. Urządzenia (wraz z urządzeniami pomiarowymi ścieków i wodomierzem głównym), o których mowa w ust. 1 mogą zostać odpłatnie przekazane gminie na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie.

§ 16

1. Zakład określa warunki i przekazuje wnioskodawcy warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności miejsca i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz miejsce zainstalowania wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego ścieków.

§ 17

1) Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2) Koszty zainstalowania wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym do budynku pokrywa Zakład, a urządzenia pomiarowego ścieków odbiorca usług.
3) Wodomierze indywidualne są częścią instalacji wewnętrznej, a ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela nieruchomości

Rozdział 6
Możliwości dostępu do usług wodociągowo -kanalizacyjnych

§ 18

1) Każda osoba fizyczna i prawna ma równe prawa do korzystania ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2) Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo - kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w Urzędzie Gminy w Świdnicy, poprzez wgląd:
a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
c) w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica

Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

§ 19

1. Zakład zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach. gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub w przypadku awarii sieci.
3. O przewidzianych zakłóceniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków Zakład uprzedza mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej 24 godz. przed ich terminem. W przypadku, gdyby przerwa miała przekroczyć 12 godzin, Zakład powiadamia mieszkańców minimum 48 godz. wcześniej.

§ 20

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie.
3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 21

1. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego.
2. Niedopuszczalne jest samowolne rozplombowanie wodomierza głównego.
3. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierza głównego poprzez jego odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur.
4. Za uszkodzenie lub zniszczenie wodomierza głównego poprzez zaniedbanie tego obowiązku Zakład obciąży odbiorcę wody kosztami jego naprawy lub wymiany na nowy.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 22

Rozliczenie należności za wodę i ścieki odbywa się na podstawie Uchwały Rady Gminy Świdnica zatwierdzającej taryfy cen i stawek opłat

§ 23

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy wraz z przepisami wykonawczymi

§ 24

Traci moc uchwała Nr X/49/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica”

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-27 13:32:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-27 13:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-27 13:32:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »