ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieudostępnione w BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje nieudostępnione w BIP
Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą:
- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru
- wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu (art. 11 ust. 1 i 2)
- poprzez terminale informacyjne (infomaty).
- udostępniania na wniosek zainteresowanego (art.10.ust.1.).
 
Ponowne wykorzystanie 

Na mocy ustawy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016r poz. 352) o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z zastrzeżeniem art. 6 każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: 
1)  udostępnionych  w systemie  teleinformatycznym,  a w szczególności  na  stronie  podmiotowej  Biuletynu  Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy  z dnia  6 września  2001 r.  o dostępie  do  informacji  publicznej  (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2058  oraz  z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej „centralnym repozytorium”, lub w inny sposób; 
2)  przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie. 
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10) (formularz wniosku).
4) Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.1).
5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
6) Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie informacji na nośnik cyfrowy (w postaci plików w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).
7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1). Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
3) Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
4) W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania (art.1.ust.2.). Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności.
W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-08-26 12:31:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-08-26 12:33:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25 08:01:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »