ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieudostępnione w BIP

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-08-26 12:33:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
 
Informacje nieudostępnionej w BIP
Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą:
- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego
wyboru
- wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu (art. 11 ust. 1 i 2)
- poprzez terminale informacyjne (infomaty).
- udostępniania na wniosek zainteresowanego (art.10.ust.1.).
 
Ponowne wykorzystanie 

Na mocy ustawy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016r poz. 352) o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z zastrzeżeniem art. 6 każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: 
1)  udostępnionych  w systemie  teleinformatycznym,  a w szczególności  na  stronie  podmiotowej  Biuletynu  Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy  z dnia  6 września  2001 r.  o dostępie  do  informacji  publicznej  (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2058  oraz  z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej „centralnym repozytorium”, lub w inny sposób; 
2)  przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie. 
 
 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej
lub pisemnej.

2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba
występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10)
(formularz wniosku).

4) Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek
zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty
złożenia wniosku (art. 13.ust.1).

5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest
w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym
terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6) Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą
elektroniczną lub przeniesienie informacji na dyskietkę 3,5 cala (w postaci plików w
powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system
operacyjny MS Windows).

7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony
kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1).
Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty
i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych
osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna,
przedsiębiorcy, i inne).

2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do
uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie
istotne dla interesu publicznego.
Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

3) Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje
się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).

4) W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu
geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej
nie ma zastosowania (art.1.ust.2.).
Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności.
W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji
publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie
powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.


 
« powrót do poprzedniej strony