ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Budżet Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Budżet na rok 2007

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr
Uchwała Nr IV/58/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3, 6 art. 173 ust. 1 i 4, art.184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 14.357.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 14.383.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.024.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 25.881 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków, jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 1. Przychody budżetu w wysokości 2.099.081 zł, rozchody w wysokości 2.073.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 133.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 67.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.500 zł. na realizację zadań

- 2 -

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 1. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 11.800 zł, wydatki – 13.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 99.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 1. przychody – 6.600 zł,
 2. wydatki – 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł,

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 165.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

 1. Upoważnia się Wójta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 800.000 zł,
 1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
 2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 1. Ustala się kwotę w wysokości 700.000 zł, do której Wójt może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-05 08:41:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-05 08:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 12:25:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na rok 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr
Uchwała Nr XI/51/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10, art. 57, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3, 6, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 a, 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 14.595.196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje między innymi:
 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.534.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 16.109.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
 1. wydatki bieżące kwotę 9.432.592 zł, w tym:
  1. kwotę 4.656.417 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  2. kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
  3. kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
  4. kwotę 164.000 zł na wydatki związane z obsługą długu Gminy;
 2. wydatki majątkowe kwotę 6.677.274 zł na realizację planu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
  1. kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych,
  2. kwotę 113.700 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Zielona Góra jako instytucji wdrażającej na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia;
 1. wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 81.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
  1. wydatki w kwocie 1.534.790 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
  2. wydatki w kwocie 64.500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w kwocie 1.514.670 zł zostanie pokryty pożyczkami, kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 161.000 zł.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
 2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
 3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
 4. zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świdnica,
 5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

2. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-05 15:21:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-05 15:21:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 12:25:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na rok 2005

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/61/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art.112 ust.2 pkt 2, 3, 6, art.116 ust.1 i 4, art.122, art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2, ust.3, ust.4 pkt 1, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 12.184.307 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
1.428.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin w kwocie 117.400 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
61.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 13.667.757 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
1) wydatki bieżące kwotę 8.742.515 zł, w tym:

a) kwotę 4.339.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) kwotę 68.500 zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwotę 140.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe kwotę 4.925.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
a) kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje,
3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 80.250 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie 1.428.028 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały,
2) wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w kwocie 1.483.450 zł zostanie pokryty pożyczką, kredytami
zaciągniętymi w bankach krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do uchwały,

§ 5

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami
Nr 10, 10a i 10b do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
działami,
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania
zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji
budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
oraz wydatków majątkowych,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
budżetowego do wysokości 500.000 zł,
4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świdnica,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy.

2. Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-16 13:06:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-16 13:11:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 12:26:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na rok 2004

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                
Uchwała Nr X/53/03
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 5, art. 116 ust. 1 i 4, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2
pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 1, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 8.249.400 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje między innymi:
 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  
     administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
     413.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 2) dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie
     60.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 
§ 2
 
1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 7.989.400 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
1) wydatki bieżące kwotę 7.004.690, w tym:
 a) kwotę 3.950.958 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 b) kwotę 72.200 zł, z przeznaczeniem na dotacje,
 c) kwotę 70.000 zł, na wydatki związane z obsługą długu gminy,
 2) wydatki majątkowe kwotę 984.710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 62.688 zł, zgodnie z 
     załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie 413.420 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
     rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3
     do uchwały,
 2) wydatki w kwocie 60.500 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
     i rozwiązywania  problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 3) wydatki w kwocie 7.800 zł, związane z pomocą finansową innym jednostkom samorządu
     terytorialnego.
 
§ 3
 
 1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 260.000 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
 
§ 4
 
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6
i 6a do uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
 
§ 6
 
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 78.500 zł.
 
§ 7
 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
       działami,
  2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania         
      zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji
      budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
      oraz wydatków majątkowych,
  3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
       budżetowego do wysokości 300.000 zł, w wybranych przez siebie bankach,
  4) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań z tego tytułu do wysokości 400.000 zł,
  5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty  
      100.000 zł,
  6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank
      prowadzący obsługę budżetu gminy.
                                                                                        
§ 8
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  
   Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2.Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
   
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-22 13:23:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-22 13:35:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 12:26:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »