ˆ

Struktura organizacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Struktura Organizacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

URZĄD GMINY
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
 
 
tel.: +48 68 327-31-15
fax: +48 68 327-31-27
 
Urząd czynny w godz.:
pn. 7.00-16.00
wt.- czw. 7:00-15.00
pt. 7.00-14.00
 
 
WÓJT
Izabela Mazurkiewicz
 
SEKRETARZ GMINY
Anna Kościukiewicz
/ wew. 150 lub 600 983 937
 
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Wybranowska
/ wew. 149 lub 882 121 184
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Monika Matela   / 530 114 832
 
STRAŻ GMINNA
Wojciech Lemański
ul. Długa 85, 66-008 Świdnica
/ 606183360
 
REFERAT OGÓLNY
KIEROWNIK
Anita Nowak   ,pl / wew. 135 lub 519 654 621
Sprawy:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- udostępnienie danych z rejestru PESEL i z rejestru mieszkańców
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  o zameldowanie lub wymeldowanie
 - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
 - sporządzania testamentów allograficznych
 - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców i z ustawy o CEIDG
 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OŚWIATY I WSPÓŁPRACY Z OSP
Dorota Sapa  ,pl
Tel 327 31 15, wew. 121
Sprawy:
- współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi
- przygotowywanie decyzji o przyznaniu stypendiów naukowych
- przyjmowanie i realizacja wniosków pracodawców o przyznanie  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI STATUTOWYCH ORGANÓW GMINY
Anna Równicka  ,pl
Tel 327 31 15, wew. 128 lub 519 654 902
Sprawy:
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
-obsługa Rady Gminy
 
INSPEKTOR DS. PŁAC I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
Agata Pańtak  ,pl
Tel 327 31 15, wew. 136 lub 519 654 835
Sprawy:
- prowadzenie Archiwum Zakładowego
- realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie informacji publicznej
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI 
Krzysztof Noga  ,pl
Tel 327 31 15, wew. 137 lub 519654909 
Sprawy:
- prowadzenie witryny urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej BIP
- prace w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji sieci transmisji danych
 
 STARSZY INFORMATYK
Robert Fidos  ,pl
Tel 327 31 15, wew. 146 lub 519 654 695
 
 
INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
Joanna Radwańska  ,pl
Tel 327 31 15, wew. 133 lub 519 654 933
Sprawy:
- zabezpieczenie informacji niejawnych
- realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z kwalifikacją wojskową oraz realizacją świadczeń na rzecz obrony;
 
 
 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ireneusz Nowak  ,pl
Tel 327 31 15,  wew. 143
 
SEKRETARKA
Małgorzata Heryan
Tel 327 31 15,  wew. 123
 
 
 
 
REFERAT FINANSOWY
 
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Magdalena Zuber ,pl tel. 519 654 727
 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Genowefa Kisiel  ,pl /882 133 326
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
Małgorzata Wróblewska  ,pl / 519 654 712
Sprawy:
- wydawanie zaświadczeń: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych podatnika, o wysokości zaległości podatkowych podatnika, o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
- składanie  informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- składanie wniosków o wydanie zaświadczeń,
- składanie wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych,
- składanie wniosków o ulgi i zwolnienia podatkowe,
- składanie deklaracji podatku od środków transportowych.
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH I OBSŁUGI KASY
Elżbieta Słowik  ,pl
Tel. 327 31 15 wew. 124 lub 519 654 713
Sprawy:
- obsługa kasy w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- składanie deklaracji podatku (rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób prawnych.
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI
Renata Kordek ,pl
Tel. 327 31 15 , wew. 127 lub 517898816
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Edyta Jarosiewicz 
Tel. 327 31 15, wew. 130 lub 519 654 714
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Patrycja Krupska
Tel. 327 31 15, wew. 130 lub 519 654 670
 
 
REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU
KIEROWNIK
Magdalena Dotka    / 887 330 500
- koordynowanie pracy Referatu Gospodarki i Rozwoju oraz bieżący nadzór realizowanymi zadaniami przez poszczególnych pracowników;
-  nadzór nad inwestycjami realizowanymi na terenie gminy Świdnica
realizacja spraw związanych z przygotowaniem postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zadania prowadzone przez Urząd Gminy
 
Z-CA KIEROWNIKA
Paweł Rawdanis  ,pl
Tel. 327 31 15 wew. 123519 654 701
Sprawy:
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- nakazy usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
- naruszenia stanu wody na gruncie
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów,
- zezwolenie na posiadanie psów ras uznanych za agresywne,
-
 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk  ,pl
Tel. 327 31 15 wew. 138 lub 662 197 853
Sprawy:
- uzgodnienia infrastruktury technicznej w drogach, 
- uzgodnienia zjazdów
- oświetlenie uliczne
- współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy, 
 
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Paweł Kierzek
Tel. 327 31 15 wew. 131 lub 519 654 892
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
- opiniowanie sytuowania zjazdów z drogi,
- kontrolowanie poprawności wykonania robót w pasie drogowym oraz nadzór nad przywrócenia stanu dogi do stanu poprzedniego,
- prowadzenie spraw związanych z branżą elektryczną, np. występowanie o warunki przyłącza energetycznego do budynków gminnych,
 
INSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Maria Wojciechowska-Czerpińska  ,pl
Tel. 327 31 15 wew. 145 lub 519 654 601
Sprawy:
- zagospodarowanie przestrzenne – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium
 
INSPEKTOR DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska  ,pl
Sprawy:
- pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji gminnych,
- monitorowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
- realizacja zadań związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych gminy,
-dofinansowanie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
-dofinansowanie kosztów wymiany kotła co. i cwu.
 
 
INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Joanna Stremich
Tel. 327 31 15 wew. 132 lub 519 654 579
- współpraca w sołtysami i radami sołeckimi w zakresie prawidłowości realizacji funduszu sołeckiego,
- dokonywanie przeglądów placów zabaw,
- prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie, powstałych wskutek suszy, powodzi, gradobicia, itp.,
- prowadzenie spraw oddawania w użytkowanie, dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy
- prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,
- wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
- współpraca z kołami łowieckimi
 
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MELIORACJI
Małgorzata Żalejko
Tel. 519654683
Sprawy:
- rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- melioracje
- gospodarka nieruchomościami w zakresie m.in. przejęcia gruntów ze Skarbu Państwa i od osób prywatnych
 
 
REFERAT PROMOCJI, SPORTU I REKREACJI
KIEROWNIK
Dagmara Ostrowska ,pl/  602 727 080
Tel. 68 327 31 15, wew. 151
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Maja Kostrzewa  ,pl / 519 654 698
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Katarzyna Misztak  ,pl / 519 654 697
 
Sprawy:
- kontakt z mediami,
- prowadzenie portalu internetowego oraz profilu facebookowego gminy,       
- przygotowywanie wydawnictw,
-  realizacja wniosków o wydanie karty „Gmina jak rodzina” i „Gmina jak Rodzina 50 +”,
-  współpraca z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi,
- organizacja imprez gminnych,  uroczystości, wystąpień wójta,
- wynajem hali sportowej i siłowni,
- utrzymywanie boisk sportowych,
- utrzymywanie zalewu świdnickiego jako miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców,
- promocja walorów turystycznych i gospodarczych oraz propagowanie wiedzy o Gminie Świdnica,
-koordynacja przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych na działania promocyjne,
 - prowadzenie zadań w ramach współpracy międzygminnej i zagranicznej,
- współpraca z Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr i Lokalną Grupą Działania Między Odrą a Bobrem oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami, do których należy Gmina Świdnica,
- organizacja konkursów gminnych.
 
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
Tel. 68 327 37 18, 68 327 37 04
 
KIEROWNIK
Magdalena Widańska,
 
DZIAŁ FINANSOWY
68 327 37 18, wew. 33, 32, 30, 36
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Szczerba  ,pl / wew. 33
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  BUDŻETOWEJ I KADR
Agnieszka Cydzik / wew. 33
 
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI / SEKRETARIAT
Małgorzata Piszczyńska-Kudła   ,pl / wew. 30
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Arleta Kopaczewska /wew. 35
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KASY I WINDYKACJI
Dorota Szober   ,pl / wew. 36
 
Sprawy:
wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących wodomierzy (wymiana, plombowanie itp.),
odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków,
zgłaszanie skarg, zażaleń,
zmiana danych teleadresowych,
księgowanie wpłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, wynajem sal wiejskich, opłaty cmentarne, wynajem komunalnych lokali mieszkalnych               i  użytkowych,
windykacja należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, wynajem sal wiejskich, opłaty cmentarne, wynajem komunalnych lokali mieszkalnych               i użytkowych (wezwania, wyjaśnianie stanów kont kontrahentów, tytuły wykonawcze, itp.),
przyjmowanie wpłat w kasie Zakładu za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, wynajem sal wiejskich, opłaty cmentarne, wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
DZIAŁ GOSPODARKI
 
INSPEKTOR DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Mateusz Brodzik  .,pl 
68 327 37 18, wew. 31
Sprawy:
wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej                                                 i kanalizacyjnej,
sporządzanie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
dokonywanie odbiorów końcowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
uzgadnianie tras projektowanych sieci gazowych, energetycznych, teletechnicznych itp. w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym,
współudział w planowaniu oraz realizacji inwestycji wodno- kanalizacyjnych,
 weryfikowanie kosztorysów składanych przez wykonawców robót,
 nadzór nad monitoringiem przepompowni ścieków,
nadzór nad gminnymi obiektami wodno – kanalizacyjnymi (SUWy, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków),
nadzór nad gminnymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
współpraca z konserwatorem sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Edward Szober  ,pl 
68 327 37 18, wew. 34
Sprawy:
zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
planowanie potrzeb w zakresie remontów, modernizacji, utrzymania i ochrony budynków komunalnych, sal wiejskich, przystanków i cmentarzy, 
nadzór i kontrola stanu technicznego wiat przystankowych,  
sprawowanie nadzoru nad osobami skierowanymi przez sądy do odpracowania wyroków sądowych,
sprawowanie nadzoru nad osobami wykonującymi roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne oraz prace interwencyjne,
analizowanie skarg i wniosków dotyczących gospodarki obiektami komunalnymi,
administrowanie cmentarzami komunalnymi,
zagospodarowanie wolnych miejsc przeznaczonych do pochówku osób zmarłych,
 prowadzenie ewidencji dotyczącej miejsc pochówku,
 wystawianie faktur Vat dotyczących opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych,
planowanie, organizowanie i nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów zielonych.
 
 
SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Bogdan Ziemiański  ,pl 
68 327 37 18, wew. 37
Sprawy:
przygotowanie i prowadzenie postępowania w zakresie wycinki drzew i krzewów,
prowadzenie i rejestr zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz na jego podstawie zlecanie napraw,
sprawdzanie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania oświetlenia ulicznego                         (z wyjątkiem lamp solarnych) oraz nadzorowanie częstotliwości załączania oświetlenia ulicznego,
zawieranie umów najmu sal wiejskich,
wystawianie faktur Vat dotyczących opłat za wynajem sal wiejskich,
koordynacja zimowego utrzymania dróg gminnych.
 
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Dorota Schmidt  ,pl  
68 327 37 18, wew. 32
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Małgorzata Pieczarka
 68 327 37 18, wew. 32
 
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Małgorzata Pawłowska
68 327 37 18, wew. 32
Sprawy:
przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczanie miejsc usytuowania kontenerów i pojemników na odpady oraz kontrola prawidłowego ich rozmieszczenia,
przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem deklaracji,
prowadzenie korespondencji związanej z odbiorem i wywozem nieczystości stałych  (monitoring opróżniania kontenerów, pojemników),
obsługa interesantów,
obsługa PSZOK,
 nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych                                              z  utrzymaniem czystości i porządku,
koordynacja działań i współpraca z firmą zewnętrzną świadczącą usługi odbioru                              i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy,
kontrole posesji w zakresie poprawnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 
DZIAŁ TECHNICZNY
 
STARSZY MISTRZ DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Czesław Tomasik
695 933 071, 605 933 071
 
KONSERWATOR
Ryszard Koper
 
PRACOWNIK GOSPODARCZY
Andrzej Kurzak
 
PRACOWNIK GOSPODARCZY
Andrzej Kurzak
 
Sprawy:
  • prace gospodarcze i porządkowe w budynkach i obiektach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalny w Świdnicy i terenu wokół tych obiektów (sale wiejskie, świetlice, kaplice cmentarne),
  • drobne naprawy, remonty i konserwacja urządzeń technicznych, sanitarnych                                i sprzętów w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalny w Świdnicy,
  • naprawy ślusarskie i stolarskie (zamki, wyposażenie pomieszczeń),
  • drobne prace malarskie, budowlane,
  • naprawy wiat przystankowych i utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
  • porządkowanie terenu na cmentarzach komunalnych,
  • pielęgnacja roślin, przycinanie drzew i krzewów, grabienie liści, wykaszanie terenów zielonych przy obiektach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalny w Świdnicy (sale wiejskie, świetlice, kaplice cmentarne),
  • naprawy i czyszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy Świdnica.
 
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – ŚWIDNICA
68 327-35-74
 
KONSERWATOR
Zbigniew Wadecki 
 
KONSERWATOR
Stanisław Szymański 
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – DRZONÓW
68 321-57-15
 
KONSERWATOR
Marcin Siarkowski
 
KONSERWATOR
Wojciech Andrzejewski
 
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 85/1, 66-008 Świdnica, tel. 68 327 32 30, fax 68 327 32 30 wew. 21
Adres do doręczeń elektronicznych: /g0h308wlvk/SkrytkaESP
 
KIEROWNIK
Anna Mierzwa 
Tel. 68 3273-230 wew. 10
Z-CA KIEROWNIKA – Felsman Ilona
 
REFERAT FINANSÓW
Główna księgowa – Lidia Flejszer
Z-CA Głównej Księgowej – Agnieszka Łokietek
Starszy specjalista ds. budżetu, kadr oraz płac -  Agnieszka Łokietek
Referent ds. księgowości budżetowej i archiwum – Beata Tomaszewska
 
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – Katarzyna Kautz
Tel. 68 3273-230 wew. 12
Sprawy:
-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dobrego startu, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, „becikowego”
-przyznawanie i wypłacanie ww. świadczeń
-prowadzenie egzekucji dot. dłużników alimentacyjnych
 
 
REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ
Tel.68 3273-230wew. 13 i 18
Sprawy:
-prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
-usługi opiekuńcze
-dodatki mieszkaniowe i energetyczne
-kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
-prowadzenie procedury Niebieskiej Karty
-stypendia socjalne
-dożywianie dzieci
-pomoc materialna
-paczki żywnościowe
-pomoc psychologiczna
-udzielanie schronienia
 
Rejon I :  Świdnica, Łochowo – Starszy specjalista pracy socjalnej – Ilona Felsman
Rejon II:  Koźla, Grabowiec, Lipno, Letnica – Starszy specjalista pracy socjalny – Renata Getinger – Jaworska
Rejon III:  Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Wilkanowo, Słone- specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Skorek
Rejon IV:  Piaski, Przysiółek Rybno - Pracownik socjalny – Alicja Łotocka-Czapla
 
Asystent rodziny – Angelika Równicka
Tel. 68 3273-230 wew. 12
Sprawy:
- udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów
-pomoc rodzinom w przezwyciężaniu sytuacji trudnych
-interwencja kryzysowa
 
 
CENTRUM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNE
Psycholog kliniczny, seksuolog – Dorota Opala
Psycholog dziecięcy- Arneta Sobiechowska
Specjalista Psychoterapii uzależnień- Leszek Pieńczak
 
DOM DZIENNEGO POBYTU ,,SENIOR +’’
Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy - Weronika Gazińska
Opiekun medyczny – Jolanta Sakowska
Opiekun – Aneta Wadecka
Pomoc administracyjna - Aneta Wadecka
 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Ogrodowa 37, tel. 68 327 33 22, e-mail:
 
Dyrektor: Paulina Szewczyk
 
- zajęcia sekcji artystycznych dla każdej grupy wiekowej
- organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Świdnica
- wynajem sali widowiskowej lub pracowni artystycznej
- wynajem sprzętu technicznego
 
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Długa 25, tel. 68 327 32 80, e-mail:
 
- dyskusyjne kluby książki
- spotkania miłośników poezji
- wypożyczanie książek, audiobooków
- czytelnia z dostępem do komputera, internetu, drukarki
- bookcrossing
 
 
ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
tel. 606790063, 788053322
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-27 09:58:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-27 09:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 10:02:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »