ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Finansowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-06-11 09:16:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
12   Kierownik Referatu Finansowego wew. 134 /
882121184
 
15 Agnieszka Małuszyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej wew. 130 /
519654670
15 Edyta Jarosiewicz Inspektor ds. księgowości budżetowej wew. 130 /
519654714
17 Lidia Madej  Inspektor ds. księgowości podatkowej wew. 134
17 Genowefa Kisiel Główny Specjalista ds. księgowości podatkowej wew. 127 /
882133326
17 Małgorzata Wróblewska Główny specjalista ds wymiaru podatku od osób fizycznych i pomocy publicznej wew. 127 /
519654712
17 Elżbieta Słowik  Inspektor ds. wymiaru podatku od osób prawnych i obsługi kasy wew. 124 /
519654713
12 Magdalena Zuber Główny specjalista ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości. wew. 134 /
519654727
 
1.      Analiza sytuacji finansowej Gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, dokonywanie lokat wolnych środków.
2.      Kontrola zgodności planów finansowych jednostek organizacyjnych z budżetem Gminy.
3.      Opracowanie projektu uchwały budżetowej.
4.      Nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością budżetu Gminy 
i Urzędu.
5.      Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
6.      Prace związane z ewidencją stanu mienia gminnego.
7.      Opracowywanie zarządzeń wewnętrznych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
8.      W zakresie budżetu:
-        koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Gminy,
-        prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Gminy,
-        przyjmowanie sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych i ich kontrola,
-        przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz sprawozdania rocznego,
-        sporządzenie sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej Gminy i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-        prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz ich spłatą,
-        prowadzenie spraw zawiązanych z udzielaniem pożyczek, gwarancji i poręczeń,
-        prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy i Urzędu,
-        prowadzenie ewidencji wydatków Urzędu Gminy,
-        prowadzenie spraw płacowych,
-        rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
-        obsługa finansowo- księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
-        prowadzenie spraw podatku VAT,
-        przechowywanie i zwrot zabezpieczeń wykonania umów zawartych w wyniku zamówień publicznych,
-        kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
-        przekazywanie środków finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami, dysponentem środków budżetowych,
-        prowadzenie ewidencji wpływów z Gospodarki mieniem komunalnym,
-        współdziałanie z Referatem Gospodarki przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS  w zakresie inwestycji gminnych,
-        prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy,
-        prowadzenie ewidencji, aktualizacji wyceny oraz umorzeń środków trwałych stanowiących własność Gminy (ewidencja syntetyczna mienia komunalnego),
-        rozliczanie wyników inwentaryzacji.
9.      Współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji zadań objętych planem finansowym.
10.  Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań zleconych przez Gminę.
11.  Obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych prze Gminę  finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami szczegółowymi zapisanymi w procedurach, umowach, programach.
12.  W zakresie podatków:
-        przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków, opłat, pomocy publicznej, ustalanie należności podatkowych i niepodatkowych,
-        prowadzenie postępowania dotyczącego udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty podatków, opłat oraz innych należności,
-        zabezpieczenie wykonania należności podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
-        prowadzenie zgodnie z ordynacją podatkową czynności sprawdzających 
i kontroli podatkowych,
-        kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i niepodatkowych,
-        dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości,
-        rozliczanie inkasentów w zakresie prawidłowości i terminowości pobieranych podatków i opłat,
-        prowadzenie księgowości analitycznej podatków i opłat oraz pozostałych należności niepodatkowych
-        wydawanie zaświadczeń w zakresie określonym przez ordynację podatkową oraz inne ustawy,
-        wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości,
-        przygotowywanie danych koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej,
-        przygotowywanie danych koniecznych do opracowania projektu uchwały budżetowej w zakresie wydatków, dochodów podatkowych i niepodatkowych,
-        prowadzenie spraw oraz sporządzania informacji i sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej,
-        prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
-        prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 
« powrót do poprzedniej strony