ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Gospodarki i Rozwoju

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-09-23 12:32:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
11 Katarzyna Krynicka Kierownik Referatu Gospodarki wew. 132 /
887330500
8 Paweł Rawdanis Z-ca kierownika, Inspektor ds. ochrony środowiska, podziału nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków wew. 126 /
519654701
9 Joanna Domańska Inspektor ds. środków pomocowych wew. 140 /
519654739
10 Arkadiusz Korotczuk Główny specjalista ds. budownictwa i nadzoru nad drogami wew. 138 /
662197853
10 Andrzej Stepniak Podinspektor ds. inwestycji i rozwoju wew.131 /
519654892
9 Maria Wojciechowska -Czerpińska Inspektor ds. planowania przestrzennego wew. 145 /
519654601
 
8 Agnieszka Mrozik Główny Specjalista ds. rolnictwa i funduszu sołeckiego 
wew. 126 /
519654579
 
Do zakresu zadań realizowanych przez pracowników referatu należy:
1. drogownictwo, 
2. współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy, 
3. oświetlenie uliczne (dostawa energii elektrycznej),
4. nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów,
5. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie środowiska, 
6. gospodarka wodna,
7. ochrona przyrody, ochrona zwierząt, leśnictwo i łowiectwo, 
8. rejestracja psów ras uznanych za agresywne,
9. rolnictwo tj. nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą, 
10. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym, 
11. przeprowadzanie spisów rolnych, 
12. gospodarka nieruchomościami, 
13. inwentaryzacja mienia gminnego, 
14. gospodarka gruntami stanowiącymi mienie gminne - tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ustalenie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
15. rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
16. scalenie i wymiany gruntów, 
17. zagospodarowanie przestrzenne, 
18. numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
19. sprzedaż lokali mieszkalnych,
20. prowadzenie zadań inwestycyjnych gminy, przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych gminy, 
21. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
22. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad zabytkami z terenu gminy;
23. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
24. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
26. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
27. przygotowanie dokumentacji związanej z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami do Studium…
28. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium…
29. wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
30. uzgodnienia zjazdów,
31. organizowanie postępowania przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane;
« powrót do poprzedniej strony