ˆ

Przetargi

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Tankowanie oleju napędowego

Szczegóły informacji

Tankowanie oleju napędowego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Gminy Świdnica

Finansowanie: Dostawy

Nr UZP: 174848

Termin składania ofert / wniosków: 2012-06-13 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-06-13 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2012-05-28 przez Krzysztof Stefański

Treść:

Świdnica: Tankowanie oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 174848 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół ds. Placówek Oświatowych , ul. Długa 25, 66-008 Świdnica, woj. lubuskie, tel. 0-68 32 73 463, faks 0-68 32 73 463.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tankowanie oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego przez okres 2 lat dla autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu ds. Placówek Oświatowych i samochodów pożarniczych będących w użytkowaniu Gminy Świdnica w łącznej ilości: 4 autobusy, 5 samochodów pożarniczych, 1 mikrobus..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1. Złożenie oświadczenia własnego wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22, ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - prawo zamówień publicznych z późn. zmianami. 2. Złożenie oświadczenia własnego, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzą okoliczności opisane w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - prawo zamówień publicznych z późn. zmianami. 3. Załączenie dokumentu rejestracyjnego określającego stan prawny, nazwę adres oraz osoby uprawnione do składania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia nie spełnia. W przypadku niespełnienia danego warunku zamawiający wezwie wykonawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugswidnica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ds. Placówek Oświatowych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół ds. Placówek Oświatowych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Stefański Data wytworzenia informacji: 2012-05-28 14:11:58
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Stefański Data wprowadzenia do BIP 2012-05-28 14:11:58
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-05-28 14:25:59
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-06-20 13:35:00
Artykuł był wyświetlony: 975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu