ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. budownictwa

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki

Data udostępnienia: 2017-10-05

Ogłoszono dnia: 2017-10-05 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2017-10-16 00:00:00

Nr ogłoszenia: 24/2017

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe (budowlane lub pokrewne);
 7.  co najmniej 3 lata stażu pracy  zawodowej;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność planowania i realizacji inwestycji;
 2. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
 3. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 4. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
 5. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 6. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 7. znajomość przepisów ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
 8. znajomość wytycznych i procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pomocowych;
 9. umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office, program kosztorysowy;
 10. prawo jazdy kat. B;
 11. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność;
 12. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań;
 13. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji;
 2. nadzór nad realizacją i odbiorem robót inwestycyjnych i remontowych;
 3. pozyskiwanie i rozliczanie środków z programów pomocowych;
 4. prowadzenie procedur przetargowych i sprawozdawczości zgodnie
  z wymaganiami ustawy pzp;
 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego;
 6. przygotowywanie umów, zamówień na materiały, usługi i dostawy w oparciu o ustawę pzp na zadania zawarte w Funduszu sołeckim;
 7. planowanie środków finansowych do budżetu gminy;
 8. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-16 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. budownictwa w  Urzędzie Gminy Świdnica należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 16.10.2017 r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani
  do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kościukiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kościukiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 14:25:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 14:28:24
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 13:13:45
Artykuł był wyświetlony: 518 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy